İyiden İyiye; Toplum, Çevre ve Kültür İçinDaha Fazla Bilgi

Kişisel Verilerinizi Koruyoruz!

Kişisel verilerinizin korunması ve gizlenmesi amacıyla hazırlanan iyzico Gizlilik&Kişisel Veri Politikası hakkındaki detayları bu sayfada bulabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


  Veri Sorumlusu: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”)

  İletişim Bilgileri:
  iyzico:
  Şirket Unvanı: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
  MERSİS Numarası: 0483034315700019
  Adres: Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sokak No: 3 İç Kapı No: 10 Üsküdar İstanbul
  E-Posta:[email protected]
  Telefon: +90 216 599 01 00

  iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında söz konusu kişilerin iyzico tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılmasıhedeflenmektedir.

  Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

  Kullanıcılara (müşterilerimiz veya internet sitemizin ziyaretçileri) ait kişisel veriler;

  -Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
  -Doğru ve güncel olarak
  -İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak
  -Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.

  iyzico olarak Kullanıcılara ait kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

  i.iyzico tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  ii.iyzico tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
  iii.iyzico’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
  iv.iyzico’nun ve iyzico ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

  Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

  Kullanıcılara ait kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak Şirket yetkilileri, yurt içinde veya yurt dışında mukim iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kullanıcılara ait kişisel veriler elektronik ortamda veya iyzico’nun talebi halinde fiziksel olarak toplanmaktadır.Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olan Kullanıcılar;

  i.Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  ii.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  iii.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  iv.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  v.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  vi.Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  vii.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  viii.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Kişisel veri sahibi olarak haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan iletişim bilgileri üzerinden yazılı olarak bize ulaşarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle kullanabilirsiniz. Bu başvuruyu yaparken sizi tanıyabilmemiz için, kayıt olurken ya da hizmetlerimizden yararlanırken verdiğiniz bilgilerinizi tam olarak belirtmeniz ve resmi bir kimliğin kopyasını eklemeniz gerekmektedir.

  iyzico, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. iyzico’nun taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkı saklıdır.

iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sokak No: 3 İç Kapı No: 10 Üsküdar İstanbul
 • [email protected]
 • +90 216 599 01 00
  7/24 canlı telefon ve iyzico mobil uygulaması üzerinden chat desteği
 • Ticari Sicil No: 867612
 • Vergi No: Üsküdar VD. 4830343157
 • Mersis No: 0483034315700019
 • Denetleyici Merci
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) - Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No: 10 06050 Ulus Altındağ Ankara 0312 507 50 00