Bu yaz alışverişlerini iyzico ile Öde, her ay 500 TL toplamda 2.000 TL kazan.Detaylar:

4.2

1.2M+ İndirme

İndir

Kullanım Koşulları ve Genel Şartlar

iyzico kullanım koşuları, genel şartlar ve çalışma prensiplerine ilişkin genel esaslar hakkında detaylı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

 • I – KAYIT  a) İşbu “İşim İçin” Çerçeve Hizmet Sözleşmesi Genel Şartları, Onay ve Bilgilendirme Formu (bundan sonra “Form” olarak anılacaktır), Müşteri ile iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş (bundan sonra “iyzico” olarak anılacaktır) arasında gerçekleşecek akdi ilişki kapsamında, Müşteri’ye iyzico tarafından sunulacak hizmet ve işbu hizmete ilişkin Müşteri’nin hak ve yükümlülüklerini içeren bir onay ve bilgilendirme formudur. İşbu Form ile, Taraflar arasında akdedilecek Ödeme Hizmeti Çerçeve Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) şartları, Müşteri’nin hak ve yükümlülükleri ve Sözleşme’nin işbu Form’da belirtilen uzaktan iletişim araçları vasıtası ile akdedilmesi hakkında bilgilendirme yapıldığı, işbu hususlara ilişkin Müşteri onayı alındığı teyiden kabul edilmiştir. İşbu Form’un ve Sözleşme’nin Müşteri tarafından dikkatlice okunması ve incelenmesi, hakkında bilgi alınmak istenen hükümlerin ve konuların varlığı halinde işbu hususların, Sözleşme’nin imza altına alınmasından önce iyzico’ya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
  b) Sözleşme; elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fizikî olarak karşı karşıya gelinmeksizin Sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya dijital ortam vasıtası ile akdedilebilecektir.
  c) Sözleşme’nin yukarıda belirtilen uzaktan iletişim araçları ile akdedileceği hususunun işbu Form’un Müşteri tarafından onaylanması ile Müşteri tarafından kabulü kesinlik kazanmıştır.
  d) iyzico hizmetlerinden Müşteri tarafından faydalanılması, Müşteri’nin iş modelinin, satışını yaptığı ürün ve hizmetlerin ve başvuru belgelerinin mevzuata, iyzico politika ve prosedürlerine uygun bulunmasının ardından kimlik doğrulama işlemlerinin başarılı olarak tamamlanması ve iyzico ile Sözleşme akdedilmesi koşullarına bağlıdır.
  e) Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca Sözleşme’nin yürürlük süresi içinde iyzico Müşteri’nin iletişim bilgilerini teyit etme yetkisine haizdir.
  f) Müşteri tarafından iletilen bilgi ve belgeler ile diğer kimlik doğrulama adımlarının başarılı olarak tamamlanmasının ardından Müşteri’nin Sözleşme’yi onayladığı (akdettiği) tarihte Sözleşme yürürlüğe girecek ve geçerlilik kazanacaktır.

 • II - KULLANIM KOŞULLARI


  a) Sözleşmenin taraflarca onaylanarak akdedilmesi, iyzico ve Müşteri arasında akdedilen Sözleşme’nin eki veya ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen ve tarafların bir bütün halinde karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen diğer koşulların da kabul edildiği anlamına gelecektir.
  b) iyzico’nun, aşağıda belirtilen konulardaki hakları saklıdır:
  - Sözleşme akdedilmeden önce Müşteri’ye ulaşarak başvuru esnasında iletilen bilgi ve belgelere ek olarak ek bilgi ve belge talep etmek; ve/veya,
  - Gerekçesini belirterek Müşteri’nin hizmet alımına dair başvurusunu reddetmek; ve/veya
  - Herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin Sözleşme teklifi göndermeme veya Müşteri tarafından gönderilen teklifi kabul etmemek.
  c) İşbu bilgilendirme metni ve Sözleşme hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

 • III - YAZILIM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR


  a) iyzico, Sözleşme’nin akdedilmesinin ardından Müşteri’nin çeşitli mecralardan satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmetler için son kullanıcılar tarafından yapılan ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması amacıyla, Müşteri’ye iyzico yazılımını, ödeme hizmetiyle sınırlı, devredilemez veya lisanslanamaz bir şekilde kullandırtmayı kabul ve beyan eder.
  b) Müşteri, iyzico’nun banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık veya kredi hizmeti olmadığını, yalnızca ödeme için aracılık hizmeti olduğunu, iyzico’nun son kullanıcı ödemeleri ile ilgili bir yediemin hizmeti değil, sadece ödeme hizmeti sunduğunu kabul eder.
  c) Müşteri, iyzico hizmetlerinin kullanılması karşılığında Sözleşmede belirtilen tutar kapsamında komisyon ve/veya sabit ücret ya da işlem ücreti veya bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı ad ile belirtilmiş ücretleri ve mevzuat kapsamında ödenmesi gerek vergileri ödemekle yükümlü olacağını kabul eder.
  d) Müşteri, iyzico yazılımının kullanılması için üçüncü taraf çözüm ortakları tarafından sunulan ve tedarik edilen ürün ve sistemlerin kullanılması gerekebileceğini bildiğini, bu nedenle bu üçüncü tarafların ürün ve sistemlerinin kullanım koşullarına veya iyzico yönlendirmelerine göre iyzico yazılımının kullanımını korumak ve gerekli durumlarda kendi sistemlerini güncellemekle yükümlü olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  e) iyzico, iyzico yazılımı ile Müşteri’nin mecrası arasında iletişimin sağlanması için gerekli olan sistem araçlarının Müşteri tarafından uygulamaya sokulması esnasında destek sağlayabilir. Gerekli sistem araçlarının uygulamaya girmesiyle mecra ile iyzico yazılımı entegre olacaktır.
  f) iyzico yazılımı, sadece Müşteri tarafından, Müşteri’ye ait olan ve Sözleşmede yer alan mecralarda kullanılacaktır. Müşteri’nin iyzico tarafından onay verilen faaliyet konusunun değişmesi hâlinde, söz konusu değişiklik derhal iyzico'ya bildirilecek olup, yeni faaliyet veya içeriğin iyzico’ya bildirilmediğinin ve/veya mevzuata, uluslararası kart kuruluşları kurallarına ya da iyzico politikalarına uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, iyzico verilen hizmeti herhangi bir ihbara lüzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir.
  g) iyzico, yazılımının Müşteri mecralarına ne şekilde kurulacağı ve nasıl uygulanacağı konularında kullanım desteği verme ve talimatlar verme yetkisini haizdir. Müşteri tarafından işbu talimatlara uyulmaması halinde, Müşteri; işbu konuda uğrayacağı zarar ve ziyandan iyzico’nun sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilen talimatlar sadece iyzico tarafından değiştirilebilir. iyzico tarafından yapılan değişiklikler 7 (yedi) gün öncesinden Müşteri’ye bildirilebilecektir.
  h) iyzico, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla iyzico yazılımını gerekli güvenlik sertifikası ile donatmak ve güçlendirmek için makul çabayı gösterecektir.
  i) Müşteri, son kullanıcının iyzico yazılımı aracılığıyla yaptığı işlemle ilgili olarak mecralarında işlenen verilere yönelik etkili ve gerekli güvenlik standartlarını sağlayacaktır. Müşteri, kendi mecralarını ve sunucularını, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan sistemlerle virüs saldırıları veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür. Müşteri; kendi mecrası veya iyzico yazılımına yönelik herhangi bir saldırı veya veri ihlali durumu veya şüphesini iyzico’ya derhal bildirecektir. iyzico, kendi sistemine yönelik etkili ve gerekli güvenlik standardını sağlayacaktır. iyzico, kendi sistemlerini ve/veya sunucularını, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan sistemlerle virüs saldırıları ve üçüncü şahıs saldırılarından koruma çalışmalarını yürütecektir.
  j) iyzico, özellikle işbirliği içerisinde olduğu diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları, sistem ortakları veya sair taraflarca gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını herhangi bir ihbara lüzum olmaksızın değiştirme hakkını her koşulda saklı tutar.
  k) Müşteri, son kullanıcı tarafından yapılan ödemelere ait onay süreçlerinin son kullanıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı ile sistem ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, sistem ortaklarının sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara yönelik aksaklıklarda ve işbu durumlarda ortaya çıkacak zarar ve ziyanlar konusunda iyzico'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  l) Müşteri, ortaklılık yapısında, faaliyet alanında, adres ya da diğer iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri iyzico’ya en geç 7 (yedi) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bilgilerin noksanlığı veya değişikliklerin zamanında bildirilmemesi halinde iyzico, Müşteri ile akdetmiş olduğu Sözleşme’yi dilediği takdirde tazminatsız ve ihbara lüzum olmaksızın feshedebileceği gibi, hizmet vermeyi geçici bir süre durdurabilir. Ayrıca işbu durumda iyzico’nun Müşteri tarafından güncellenmesi talep edilmemiş bilgiler ile ilgili yapacağı işlemlerden dolayı, Müşteri’nin uğrayacağı zararlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • IV - YÖNETİM ARAYÜZÜ ve “İşim İçin” MOBİL UYGULAMASI


  IV - YÖNETİM ARAYÜZÜ ve “İşim İçin” MOBİL UYGULAMASI
  a) Müşteri iyzico hizmetlerinden yararlanmak ve gerekli güncelleme ve teknik ayarları yapabilmek için internet tarayıcısı üzerinden yönetim arayüzüne, mobil cihazlardan ise “İşim İçin” mobil uygulamasına erişim sağlayabilir. Müşteri’nin internet arayüzünden iyzico hizmetlerine ulaşabilmesi için internet tarayıcısının asgari Chrome için 90 üstü, Safari için 12 üstü, Firefox için 100 üstü, Edge için 100 üstü veya Opera için 90 üstü olması, mobil cihazının ise asgari Android 7 ve IOS 13 işletim sistemine sahip olması gerekmektedir.
  b) Müşteri tarafından, yönetim arayüzüne erişim sağlanması amacıyla, iyzico şifre politikasına uygun şekilde bir şifre oluşturacak ve bu şifre ile yönetim arayüzüne giriş sağlanabilecektir.
  c) Müşteri, yukarıda detayları aktarılan şifreyi gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve şifrenin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. iyzico, Müşteri tarafından şifrenin kaybedilmesi, gereği gibi muhafaza edilmemesi veya açığa çıkması durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun iyzico’ya ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından Müşteri’ye verilecek zararlardan da sorumlu değildir.
  ç) Müşteri’nin, iyzico tarafından kendisine sunulan ödeme hizmeti kapsamında gerçekleşecek ödeme işlemleri yönünden 3D Secure veya muadili yöntem kullanımı tercihi, aksi iyzico tarafından kararlaştırılmadıkça, tamamen kendisinin takdirindedir. Müşteri, işbu takdiri yetkisini; yönetim arayüzü üzerinden 3D Secure veya muadili yöntemin kullanılmasına ilişkin özelliği aktif yada inaktif hale getirilmesi suretiyle kullanabilecektir. Ancak Müşteri, işbu takdir yetkisinin kullanımı ya da kullanımı sonucunda doğacak tüm sonuçlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve işbu taleplerden iyzico’yu ari tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • V – MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


  a) Müşteri’nin iyzico sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında sistem koşullarına müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin verilmemektedir. Müşteri, işbu husus sebebiyle sebep olacağı tüm zararlardan münferiden, koşulsuz, nakden ve defaten sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  b) Müşteri, kendi mecrasında son kullanıcılara yönelik iyzico ödeme hizmetlerinin kullanımına ilişkin bir bilgilendirme metni yayınlayabilir. Bu bilgilendirme metninde yer alan hatalı ve/veya eksik bilgilerden ve bu eksik/hatalı bilgilendirme nedeni ile meydana gelecek zararlardan Müşteri münferiden sorumlu olacaktır.
  c) Müşteri, aşağıda belirtilen bilgileri kendi mecrasında son kullanıcılara sunmakla yükümlüdür:
  i. Adı Soyadı/ticari unvanı, MERSİS numarası (esnaf ve sanatkâr için adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi)
  ii. KEP adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa işletme adı ile tescilli markası,
  iii. Mensubu olduğu meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler
  iv. Mecra aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları,
  v. Ürün iadesi ve ödeme iadesi politikası,
  vi. Müşterinin kayıtlı olduğu Ticaret Sicili kapsamında belirtilen merkez adresi,
  vii. Ödeme kabul edilen para birimi,
  viii. Mevcut olması hâlinde satış kısıtlamaları veya yasal kısıtlamalar (Örnek : En düşük yaş vb.),
  ix. Teslimat şartları ve koşulları,
  x. Gizlilik politikası ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni
  xi. Müşteri tarafından sunulan işlem güvenliği yöntemleri.
  d) Müşteri, mecrasında sunulan ürünler veya hizmetler hakkında iyzico’ya hizmet öncesi, hizmet süresi boyunca veya talep halinde hizmet sonrasında dahi bilgi sağlamakla yükümlüdür. Müşteri’nin bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması ve talebe rağmen bilgi vermemesi/iletmemesi hâlinde, iyzico, bilgisi verilmeyen ürünlerin/hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmek veya Müşteri’nin iyzico hizmetlerine erişimini tamamen kısıtlamak, bilgisi verilmeyen ürünlerin/hizmetlerin ödemesine konu olan tutarları Müşteri’ye ödememe yetkisini haizdir. Ayrıca, Müşteri, işbu husus sebebiyle sebep olacağı tüm zararlardan münferiden, koşulsuz, nakden ve defaten sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  e) Müşteri, iyzico aracılığı ile gerçekleşen ödeme işlemlerini yönetim arayüzünden veya mobil uygulamadan takip edeceğini, gerçekleştirilen işlemlerin yönetim arayüzünden takip edilmemesi sonucu ortaya çıkacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  f) Müşteri, mecralarında satışı yasal olmayan veya internetten satışına izin verilmeyen ürünler ve hizmetler sunmayacaktır. iyzico tarafından, Müşteri mecralarında satışı hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, işbu ürünlere veya hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya iyzico yazılımının kullanılmasını tamamen durdurma yetkisi mevcuttur. :
  i. Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki ürün ve hizmetler,
  ii. Çocuk pornografisi içeren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer uygulamalar,
  iii. Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılmasına dair ürün, hizmet veya uygulamalar,
  iv. Reçeteli satışa uygun ilaçların ya da internetten satışı yasak olan tıbbi cihazların satışı,
  v. Suça teşvik yaratacak veya suça teşviğe neden olabilecek veya fikri ve sınai mülkiyet hakkı korumalarının teknik yollarla ortadan kaldırılmasına yönelik ürünlerin ve satılması veya hizmetlerin sunulması,
  vi. Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
  vii. Üçüncü şahıslar nezdinde iyzico’nun itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,
  viii. Yasadışı bahis ve kumar,
  ix. Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız olarak ödeme yapmak,
  x. Piramit satış sistemi kurmak ve piramit satış sistemi kurulacağına/kurulduğuna dair şüphe mevcudiyeti,
  xi. Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.
  g) Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak ödeme işleminin reddedilmesi veya iyzico yazılımına erişimin tamamen askıya alınması Sözleşmenin iyzico tarafından ihlâlini teşkil etmez. Bu konuda oluşacak zararların hiçbirisinden iyzico sorumlu değildir. Müşteri, iyzico’yu bu konudaki tüm taleplerden ari kılacaktır.
  h) Müşteri ürünlerin ve hizmetlerin satışı sonucunda veya herhangi bir şekilde yasalar, regülatif düzenlemeler, Sözleşme, işbu Form’a veya uluslararası kart kuruluşları kurallarına aykırı faaliyetleri sebebiyle iyzico’nun bir zarara uğraması hâlinde, Müşteri iyzico’nun uğradığı her türlü zararı ilk talepte tamamen tazmin etmekle yükümlüdür. Müşteri, mecralarında sunulan ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını veya kanunlar veya regülasyon tarafından yasaklanıp yasaklanmadığını sürekli olarak kontrol etme ve hukuka aykırı ürün ve hizmetlerin mecralarında teşhir edilmesine veya satılmasına engel olmakla yükümlüdür.
  i) Müşteri, mecrası üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergisel yükümlülüklerini kendisi yerine getirecektir.
  j) Müşteri, mecrası üzerinde gerçekleşecek ödeme işlemlerinin son kullanıcıların iradeleri dışında veya yetkisiz olarak gerçekleşebileceğini bilmektedir. Böyle bir durumda Müşteri, ilgili ödeme işlemlerinin gerçekleşmeden önce önlenebilmesi veya gerçekleşmesi halinde ise yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için iyzico ile tam bir iş birliği içerisinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  k) iyzico, mecra üzerinde gerçekleşen bir ödeme işleminin sahte, dolandırıcılık kapsamında, suç gelirlerinin aklanması amacıyla veya kara para aklamaya yönelik olduğuna yönelik bir şüphe halinde yasal ve Sözleşmeden kaynaklanan sorumluluk ve yükümlülüklerini derhal yerine getirecek, yasaların izin verdiği ölçüde Müşteri’yi konu hakkında bilgilendirecektir. İşbu madde kapsamındaki bir işleme ilişkin iyzico’nun Sözleşmeden doğan blokaj, takas, rehin veya mahsup hakları saklıdır.
  l) Müşteri, işbu Sözleşme’nin imzalanması ile; mevzuat kapsamında bir zorunluluk olan ve ödemelerin işlenmesine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması, ödemeler alanında dolandırıcılık ve kötü niyetli kullanım faaliyetlerinin önlenmesi, Sözleşme kapsamında hizmetin sunulabilmesi, mevzuat kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesi ve/veyaMüşteri’ye, Müşteri’yi temsil eden ve asgari olarak işyerinin adres bilgisi ile T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası eşleştirilerek ve bu bilgilere özgü, bir işyeri kodu verilmesi amacıyla; iyzico tarafından bilgilerinin (VKN, TKCN, İşyeri Kodu vd.) kamu kurum ve kuruluşları veya ödeme sistemi işleticileri ile ve Sistem Ortakları ile paylaşılacağına, işbu bilgilerin ve işyeri kodlarının; BKM bünyesindeki bir sistemde saklanacağına onay verdiğini, kendisi tarafından iyzico’ya sağlanan bilgilerin doğru olduğunu ve işbu bilgilerin yasal yollardan temin edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  m) Müşteri’nin yukarıdakimadde uyarınca sorumluluğunu tam ve gerektiği gibi yerine getirmediği ve Müşteri için bir işyeri kodu alınamadığı hallerde, iyzico tarafından işbu Form’da açıklanan ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulamayabileceğinin bilincinde olduğunu ve bu sebeple zarara uğradığını iddia ederek iyzico’dan herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • VI - iyzico’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


  iyzico’nun Ödemenin Yapılmasını Reddetme ve iyzico Yazılımı veya Yönetim Arayüzüne/Mobil Uygulamasına Erişimi Engelleme Hakkı:
  a) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların (ancak bu durumlarla sınırlı olmayan sair durumlar) meydana gelmesi hâlinde, Müşteri’ye yapılan ödemelerin işlenmesini reddetme ve/veya ödeme tutarlarını Müşteri’ye aktarmadan son kullanıcının ödeme hizmet sağlayıcısına iade etme hakkına sahip olacaktır:
  i. İşlemin mevzuata, regülasyona veya uluslararası kart kuruluşları kurallarına uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
  ii. İşlemin, işlemde kullanılan ödeme aracı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
  iii. İşlemin gerçek bir işlem olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.
  b) iyzico, özellikle aşağıdaki durumların (ancak bu durumlarla sınırlı olmamak koşuluyla sair durumlar da meydana gelebilir.) meydana gelmesi halinde, iyzico yazılımına veya yönetim arayüzüne/mobil uygulamasına erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır:
  i. Müşteri’nin mecrasından iyzico yazılımına yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,
  ii. Mecrada Sözleşme ve işbu Form kapsamında belirtilen bilgiler yer almıyorsa,
  iii. Mecrada yasadışı nitelikli ürünler veya hizmetlerin sunulduğunu ve ayrıca müşteri mecrasında yasadışı içerik bulunduğu anlaşıldı ise,
  iv. Mecrada sunulan ürünler veya hizmetler ve ayrıca mecranın içeriği Sözleşmede veya işbu Formda belirtilen ilkeler veya yükümlülüklere uygun değilse,
  c) iyzico yazılımının herhangi bir sebeple iyzico tarafından tek taraflı ve tamamen kullanıma kapatılması halinde, Sözleşme ve işbu Form sona erdirilecek ve sona erme gününe kadar doğan ve/veya sona erme gününe kadar gerçekleşen işlemler yönünden sorumluluğun sona erdiği tarihe kadar doğabilecek alacaklar iyzico’nun diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Müşteri tarafından tahsil edilecektir. İşbu madde kapsamında, iyzico’nun Sözleşmeden doğan rücu, blokaj, takas, rehin veya mahsup hakları saklıdır.
  iyzico Yazılım Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri:
  a) iyzico, yazılımının olağan şekilde çalışması için gerekli olan sürekli bakımı ve donanımı sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico’nun, ilgili sunucularının çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır.
  b) iyzico, kesintilerin işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (19:00- 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirilmesi için azami özeni gösterecek olup, acil durumlarda işbu gün ve saatler dışında da kesinti yapabilecektir.
  c) iyzico, acil durumlar dışında Müşteri’ye e-posta mesajı göndererek kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.
  d) iyzico, yönetim arayüzüne ve mobil uygulamaya kesintisiz erişim sağlanacağını veya iyzico yazılımının kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemelerin zamanında işlenmesini sağlamak üzere çaba gösterecek olup, iş birliği içinde olduğu diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları ve sistem ortakları gibi üçüncü kişilerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu değildir. Bu konuda oluşacak zararların hiçbirisinden iyzico sorumlu değildir. Müşteri, iyzico’yu bu konudaki tüm taleplerden ari kılacaktır.

 • VII – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


  a) Müşteri, kendisine ait kişisel verilerin iyzico hizmetlerinin temin edilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla iyzico tarafından yayınlanmış Gizlilik & Kişisel Veri Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesini, saklanmasını gerektiğinde hizmet ve iş ortaklarına veya sistem ortaklarına aktarılmasını ve bu hususta gerekli aydınlatmaların iyzico tarafından kendisine yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  b) Müşteri, son kullanıcıların kişisel verilerinin iyzico hizmetlerinin sunulabilmesi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilmesine ve iyzico tarafından yukarıda bahsi geçen Gizlilik & Kişisel Veri Politikası’nda belirtildiği şekilde işlenebilmesine dair veri sorumlusu sıfatıyla bir Sözleşme yapmakla ve/veya gerekli onayları almakla, son kullanıcıyı bu kapsamda aydınlatmakla ve verilerin doğru ve güncel olmasını ve veriler arasında özel nitelikli kişisel verilerin bulunmamasını sağlamakla yükümlü olup, bu Sözleşmenin yapılmaması/onayın alınmaması/aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkacak uyuşmazlık ve/veya zararlardan iyzico sorumlu olmayacak, bu kapsamda üçüncü kişilerden bir talep gelmesi halinde Müşteri iyzico’yu bu manada tazmin edecektir.

 • VIII - ŞİKAYET PROSEDÜRÜ


  Müşteri, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyet taleplerini aşağıda belirtilen şekillerde iletebilecektir:
  Yetkili çalışana iyzico’nun resmi internet sitesinde yer alan iletişim telefon numarasından ulaşarak veya [email protected] adresine e-posta göndererek veya iyzico’nun resmi internet sitesinde yer alan yazışma adresine iadeli taahhütlü posta göndererek.
  Müşteri tarafından yöneltilecek şikâyetler asgari şu ayrıntıları içermelidir:
  Şikâyet nedeni, işlemlere ilişkin tanımlayıcı numaralar, işlemde dahil edilen tarafların ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.
  Müşteri bir şikâyet ilettiğinde iyzico’nun kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca iyzico talebine istinaden şikâyete ilişkin belgeleri, bilgileri veya hata mesajlarının içeriği gibi ek bilgi ve belgeleri temin etmekle yükümlü olacaktır. iyzico, şikâyetlerdeki eksiklikler ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. Müşteri, iyzico yazılımı ve işlemlerle ilgili olarak son kullanıcılar tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin ilk olarak kendisi tarafından çözümlenmesi ile yükümlü olacaktır. Müşteri, kendisinden veya iyzico’dan kaynaklanan sistemsel sorunlarda son kullanıcıları derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri herhangi bir şikâyet sebebiyle son kullanıcıları doğrudan iyzico çalışanlarına yönlendirmeyecektir. Müşteri ve son kullanıcılar arasında meydana gelen uyuşmazlıklar Müşteri ve son kullanıcılar arasında çözüme ulaştırılacak olup, iyzico bu uyuşmazlıkların tarafı olmayacak ve bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Şikâyetler, iyzico tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yanıtlanmaya gayret edilecek olup, çözümün herhangi bir üçüncü taraf ile iş birliği gerektirmesi halinde, söz konusu üçüncü taraftan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı uzatılabilecektir.

 • IX - HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK


  a) iyzico, Müşteri’nin mecrasında satışa sunulan ürünlerin veya hizmetlerin son kullanıcılara sağlanmasına veya tedarik edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle, iyzico; iyzico aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Müşteri ve son kullanıcı arasındaki Sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından sorumlu olmayacaktır.
  b) iyzico, sadece işbu Form’a konu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi halinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
  c) iyzico, Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesine dair bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi neticesinde işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların müşterinin hesabına transfer edilmesine dair gecikmelerden sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen veya üçüncü taraflardan kaynaklanan durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işleminin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında oluşan hata ve aksaklıklardan veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.
  d) Müşteri’nin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle iyzico’nun, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (makul avukatlık ücretleri ve yargılama masrafları da dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Müşteri’ye rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise Müşteri’ye yönlendirilecektir. iyzico’nun bahsi geçen tutarları Müşteri’ye yapılacak ödemelerden mahsup etme hakkı saklıdır.

 • X - iyzico LOGOSUNUN KULLANIM KOŞULLARI


  a) Müşteri yapacağı her türlü ilan, reklam veya tanıtımda iyzico’nun unvanını, logosunu, iyzico’nun yazılı izni olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ödeme sayfasında kart kuruluşlarına (TROY, Visa, Mastercard v.b.) ait logolara yer verecektir. Müşteri bu alanda iyzico’nun yazılı izni olmadan bir değişiklik yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  b) iyzico, kendi yazılımı veya internet sitesinin içeriğini veya tasarımını Müşteri’ye verilen hizmeti aksatmamak şartıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda iyzico değiştirilen materyalleri Müşteri’nin kullanımına açabilir. Bunun ardından Müşteri, iyzico tarafından önceden kullanımına izin verilmiş logo veya diğer materyalleri güncelleyecektir.
  c) Müşteri, iyzico’nun resmi internet sitesinde, Müşteri’nin e-ticaret adını veya logosunu referans olarak yayınlayabileceğini kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Müşteri, özellikle html formatında veya iyzico tarafından talep edilen bir başka formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan bilgileri iyzico’ya talep halinde sağlayacaktır.

 • XI - ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR


  a) iyzico hizmetleri, Müşteri mecrasında sunulan ürünler veya hizmetlerin satın alınması esnasında yapılacak ödemelerin işleme alınması için kullanılabilir. Bu amaç dışında kullanım başta yasalar olmak üzere, kart kuruluşları kuralları ve iyzico Sözleşme ve politikalarına aykırılık teşkil edecek, böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde iyzico tek taraflı olarak ve derhal sunduğu hizmeti durdurabilecektir. Ayrıca işbu konuda iyzico’nun koşulsuz ve süresiz olarak tazminat talep hakkı mevcuttur.
  b) iyzico aracılığıyla ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri mecrasında bulunan ödeme sayfasında iyzico’nun sağladığı ödeme yöntemlerine yer vermeli veya iyzico tarafından sağlanan ödeme sayfasını kullanmalıdır.
  c) Son kullanıcının iyzico aracılığıyla satın alma işlemine konu tutarı Müşteri’ye ulaştırılmak üzere ödeme yapması üzerine, ödeme işleminde kullanılan ödeme aracını çıkartan ödeme hizmeti sağlayıcısının işbu işleme onay vermesi gerekecektir. Bahsi geçen ödeme hizmeti sağlayıcının işlemi onaylaması halinde işlemin statüsü “başarılı” olarak atanacaktır. Ödeme işleminin herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde ise işlemin açıklama kısmına varsa hata kodu veya hata açıklaması eklenecektir. Başarılı olarak gerçekleşmiş bir işlem yönetim arayüzünden talep halinde iade edilebilecektir. Ancak iadenin yapılabilmesi, Müşteri’nin iyzico nezdindeki ödeme hesabında iade tutarını karşılamaya yetecek kadar fon/bakiye bulunmasına bağlıdır. Müşteri ödeme hesabı bakiyesine talep etmesi halinde yükleme yapabilecektir. Ödeme hesabı bakiyesinin yetersiz olması sebebiyle herhangi bir işleme ilişkin iadenin yapılamaması ve işbu husus sebebiyle oluşan zarar ve ziyandan iyzico sorumlu olmayacaktır.
  d) Müşteri ödeme almak için iyzico’ya beyan ettiği hesap numarasının kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hesap numarası değişiklikleri ancak Müşteri’nin temsile yetkili kişisinin talimatı ile yazılı olarak gerçekleştirilebilir.
  e) Statüsü başarılı olan ödemelerin tutarlarından, Sözleşmede belirtilen vade sonunda mutabık kalınan ücret, komisyon, işlem ücreti, sabit ücret varsa iptal-iade tutarları, harcama itirazlarına dair sonuçlanan ve/veya sonucu beklenen bedeller, yasal veya Sözleşmeden kaynaklanabilecek diğer kesintiler yapıldıktan sonra bakiye Müşteri tarafından belirtilen banka hesabına ödenir. iyzico’nun Sözleşmeden kaynaklanan rehin, takas, mahsup veya bloke hakları saklıdır.
  f) Müşteri tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, iyzico, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz.

 • XII - MALİ HÜKÜMLER


  a) iyzico, iyzico aracılığı ile yapılan her ödeme işlemi üzerinden Sözleşmede kararlaştırılan komisyon, işlem ücreti, sabit ücret veya diğer bir ad altında ücret ve mevzuat kapsamındaki vergileri alma hakkına sahiptir. Müşteri güncel komisyon ücreti oranı ile işlem ücretini veya muhtelif diğer ücret kalemlerini yönetim arayüzünden dilediği zaman görüntüleyebilecektir.
  b) iyzico’nun, ücretleri tek taraflı olarak değiştirme hakkı bulunmaktadır. Değişikliklere ilişkin bildirimler Müşteri’ye Sözleşmede belirtilen süre ve yöntemlerle gönderilecektir.
  c) Müşteri’nin mevzuatın izin verdiği ölçüde dövizle ödeme hizmeti aldığı durumlarda kur dönüşümü, para gönderimi işleminin yapıldığı 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankanın ilgili ödeme gününde yayınladığı oranlarda yapılacaktır. iyzico internet sitesinde ilan etmek şartı ile uygulanacak döviz kurunu değiştirme hakkını saklı tutar.

 • XIII - DEĞİŞİK VE SON HÜKÜMLER


  a) iyzico tarafından www.iyzico.com internet sitesinde ilan edilecek şartlar ve koşullar ile işbu Form, Müşteri ile iyzico arasındaki Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.
  b) iyzico, Sözleşmeyi, işbu Formu veya diğer Sözleşme eklerini tek taraflı olarak önceden bildirim yapmak suretiyle değiştirebilir. Yasalar sebebiyle yapılacak değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandıkları gün itibariyle yürürlüğe girecektir.
  c) Müşteri, yasalara ve TROY, VISA, MasterCard gibi kart kuruluşlarının kurallarına uyum sağlamak üzere gereken ve iyzico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere uyacaktır.
  d) Müşteri, Sözleşme sona ermiş olsa dahi, Sözleşmede mevcut ve iyzico’nun takas, mahsup, rehin, teminat sözleşmesi akdetme, harcama itirazlarında zarar tazmini ve/veya mahsup hakları ile ödeme işlemlerine ilişkin esaslar hükümlerinin yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sokak No: 3 İç Kapı No: 10 Üsküdar İstanbul
 • [email protected]
 • +90 216 599 01 00
  7/24 canlı telefon ve iyzico mobil uygulaması üzerinden chat desteği
 • Ticari Sicil No: 867612
 • Vergi No: Üsküdar VD. 4830343157
 • Mersis No: 0483034315700019
 • Denetleyici Merci
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) - Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No: 10 06050 Ulus Altındağ Ankara 0312 507 50 00