İyiden İyiye; Toplum, Çevre ve Kültür İçinDaha Fazla Bilgi

Kişisel Veri Gizliliğiniz Bizim için Önemli!

Özel hayatınızın gizliliği ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla düzenlenen iyzico Gizlilik & Kişisel Veri Politikası hakkındaki detayları bu sayfada bulabilirsiniz.

 • Çerçeve E-Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Sözleşmesi


  ÇERÇEVE E-PARA İHRACI VE ÖDEME HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR
  İşbu Çerçeve E- Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Sözleşmesi ("Sözleşme"); aşağıda tanımlı iyzico ile Kullanıcı arasında akdedilmiştir.

  İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı, iyzico elektronik para ve ödeme hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  iyzico İletişim Bilgileri:
  Adres: Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/140 Sarıyer İstanbul
  Telefon Numarası: 0216 599 01 00
  İnternet Sitesi: www.iyzico.com
  E-Posta Adresi: [email protected]

  iyzico, ilgili mevzuat uyarınca sözleşmede herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden otuz gün önce Kullanıcı’ya e-posta ve/veya diğer elektronik iletişim araçları ile değişiklik bildiriminde bulunacak ve yenilenmiş sözleşmeyi internet sitesinde yayınlayacaktır. Kullanıcı’nın tüketici sıfatını haiz olmadığı durumlarda değişiklik bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

  İşbu Sözleşme kapsamında iyzico ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.
  2. TANIMLAR
  Alıcı: Ödeme hizmetine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
  Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  Elektronik Para: Kullanıcıdan alınan fon karşılığı iyzico tarafından ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, iyzico dışında diğer gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kabul edilen ve Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değerdir.
  Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik paradır.
  Fona çevirme: Elektronik paranın banknot, madeni para veya kaydî paraya çevrilmesidir.
  Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişidir.
  Harcama İtirazı: Bir kredi kartı ile yapılan ödeme işlemine uluslararası kart kuruluşlarınca belirlenen sebepler ve kurallar çerçevesinde kredi kartı hamili tarafından Kart Çıkaran Kuruluş’a yapılan itirazdır.
  Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileridir.
  İş Günü: Resmî tatiller haricinde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleridir.
  İşlem Limiti: Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarıdır.
  iyzico: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’dir.
  iyzico Kart Saklama: Elektronik ticaret, ödeme, bilgilendirme, finansal işlem uygulamalarının geliştirilmesi ve kartlı ödeme işlemlerinin hızlandırılması için iyzico tarafından geliştirilen ve işletilen uygulamadır.
  Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
  Kart Bilgisi: Kartın ön yüzünde yer alan on altı haneli numara ve Kart’ın son geçerlilik tarihidir.
  Kart Çıkaran Kuruluş: Banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşlardır.
  Kişisel güvenlik bilgileri: Ödeme Aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi ödeme aracını ve ödeme aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgileridir.
  Korumalı Alışveriş: iyzico tarafından Kullanıcı’ya ve Müşteri’ye belirli bir süre için sağlanan ürün bedellerine yönelik koruma programıdır.
  Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
  Kullanıcı: iyzico tarafından ihraç edilen elektronik parayı satın alan ve ihraç edilmiş elektronik paraları mal veya hizmet alımında ya da Ödeme Hesabından para göndermede kullanan veya Elektronik Para yüklemesi yapmaksızın yalnızca ödeme hizmetlerinden faydalanan iyzico müşterilerini ifade etmektedir.
  MASAK: Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu
  Mecra: Alıcı’nın ürün ve/veya hizmet satışı yaptığı çevrimiçi veya çevrimdışı ortamların tümüdür.
  Mevzuat: Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili ikincil düzenlemelerdir.
  Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan Kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araçtır.
  Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimattır.
  Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına iyzico nezdinde açılan ve ödeme hizmetlerinin sunulmasında kullanılan hesaptır.
  Ödeme Hizmeti: iyzico’nın Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca sunmakta olduğu ödeme hizmetleridir.
  Ön Ödemeli iyzico Kart (iyzico Kart veya Kart): iyzico tarafından üretilen ve kullanıcının Ödeme Hesabı’na erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen veya içerisinde ön ödemeli değer taşınabilen sanal veya fiziksel kartları ifade etmektedir.,
  Sistem Ortağı: Ödeme İşlemleri’nin gerçekleşmesi konusunda iyzico ile işbirliğinde bulunan teknolojik çözüm ortağı, finans kuruluşu veya bankadır.
  Temsilci: Sözleşmede iyzico tarafından taahhüt edilen hizmetler kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi adına iyzico hesabına ve adına hareket eden/edecek olan ve iyzico yasal internet sitesinde bilgilerine yer verilen/verilecek olan kişi/kişileri ifade eder.
  3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
  İşbu Sözleşme, iyzico tarafından Kanun kapsamında Kurum’dan aldığı faaliyet izni çerçevesinde verilmekte olan Elektronik Para ve Ödeme Hizmetlerinden Kullanıcı’nın, faydalanabilmesine ilişkin koşulları ve Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.
  4. KAYIT
  Kullanıcıların iyzico hizmetlerinden yararlanması, iyzico ile işbu Sözleşme’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan eklerini akdetmesi ve Kullanıcıların sürekli ödeme hizmetlerinden yararlanırken Ödeme Emri’ni Ödeme Aracı kullanarak vermeleri koşuluna bağlıdır. Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca işbu Sözleşme’nin yürürlük süresi içinde, iyzico, Kullanıcıların usulüne uygun ödeme başvurularını iyzico’nun belirleyeceği şekilde alma ve bunları sonuçlandırma yetkilerine sahip olacaktır.
  5. KULLANICI’NIN SUNMASI GEREKEN BİLGİLER
  Kullanıcılar iyzico hizmetlerinden kendi nam ve hesaplarına faydalandıklarını ve başkası hesabına hareket etmediklerini beyan kabul ve taahhüt ederler. Kullanıcı’nın başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak iyzico’ya yazılı olarak bildireceğini ve sistemde kayıtlı hattını 3. kişiye devretmesi halinde kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu iyzico’ya yazılı olarak bildireceğini ve Kullanıcının işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, iyzico tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde Kullanıcı, iyzico’nun Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

  6. iyzico ELEKTRONİK PARA İHRACI VE KULLANIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
  6.1 Kullanıcı tarafından
  a. iyzico web arayüzünden Ödeme Aracı vasıtasıyla veya banka hesabı üzerinden havale/EFT ile veya
  b. Alıcı’nın Mecra üzerindeki ödeme sayfası üzerinde Korumalı Alışveriş kapsamında Ödeme Aracı vasıtasıyla veya banka hesabı üzerinden havale/EFT ile veya
  Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması halinde iyzico, Kullanıcı tarafından iletilen fon kadar Elektronik Parayı ihraç ederek Kullanıcı’ya sunacaktır. iyzico, Elektronik Para karşılığında aldığı fonun tutarını gösteren dekontu elektronik ortamda Kullanıcı’ya iletecektir.
  6.2.Kullanıcı, Korumalı Alışveriş kapsamında satın aldığı bir ürüne ilişkin, satın alma işlemini Ödeme Aracı veya Elektronik Para ile yapıp yapmadığı farketmeksizin, bedel iadesine hak kazandığı durumlarda iyzico’nun Alıcı tarafından iade edilen tutar kadar Elektronik Para ihraç ederek Kullanıcı’nın iyzico’daki hesabında hazır edeceğini kabul etmektedir.
  6.3 iyzico, Mevzuat ve diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para’nın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin, her halde en geç iki iş günü içerisinde yapmakla yükümlüdür. Geri ödeme Elektronik Para’nın fona çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
  6.4 Kullanıcı, herhangi bir zamanda Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. iyzico, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Geri ödemeye ilişkin ücretlendirmeler EK-1’de düzenlenmektedir.
  6.5 iyzico, Elektronik Paranın karşılığı olan fonları, yalnızca kullanıcıların sistemde kayıtlı olan banka hesaplarına ödemektedir. Ödemenin yapılabilmesi için kullanıcının banka hesabının onaylanmış olması, iyzico tarafından talep edilen kimlik doğrulama bilgilerinin kullanıcı tarafından temin edilmiş olması gerekmektedir.
  6.6 Fona çevirme işleminde Kullanıcı, güvenlik sebepleri dolayısıyla yalnızca kendisine ait olan ödeme hesaplarına veya araçlarına geri ödeme talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda iyzico tarafından talep edilebilecek IBAN numarası dahil tüm bilgilerin iyzico’ya eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir. iyzico, kimlik tespiti işlemi tamamlanana kadar Elektronik Para kullandırılma hizmetini kısa süreli kesintiye uğratma hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın mobil ödeme yöntemi ile ilettiği Elektronik Para ihracı talebi neticesinde iyzico hesabına yüklenen Elektronik Para tutarlarının geri ödemesi sadece Kullanıcı’nın yükleme esnasında kullandığı mobil hatta gerçekleştirilecektir. Kullanıcı, mobil hattı ile iyzico hesabına yaptığı Elektronik Para yüklemesi tutarlarını nakit olarak çekemez, kendisine ya da başkasına ait hesaba aktaramaz. Bu ödemelerde aracı olarak kullanılan bankalardan, mobil operatörlerden veya diğer üçüncü taraflardan kaynaklanan gecikmelerden iyzico sorumlu değildir.
  6.7 Elektronik Para kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işbu Sözleşmenin (9) numaralı bölümü kapsamında belirtilen şekilde bir geri ödeme veya iade söz konusu olması halinde, Kullanıcı, ilgili geri ödemenin veya iadenin Elektronik Para cinsinden yapılacağını kabul eder. Kullanıcı tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki mevzuat ile öngörülen rakamsal sınırların üzerinde olması halinde, iade için iyzico tarafından gösterilecek yöntem ile kimlik tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder. iyzico, kimlik tespiti işlemi tamamlanana kadar Elektronik Para kullandırılma hizmetini kısa süreli kesintiye uğratma hakkına sahiptir.
  6.6 Kullanıcı’nın Elektronik Para veya Ödeme Hizmeti kapsamında iyzico’ya ödeme yaparken kullandığı kredi kartı veya banka kartı bilgileri iyzico’nun PCI-DSS Level 1 güvenlik uyumluluğu bulunan sisteminde saklanacak, Kullanıcı saklanan bu kart bilgileri ile daha sonra ödeme işlemi gerçekleştirebilecek veya saklı olan kart bilgilerini yönetim arayüzü veya mobil uygulamadan silebilecektir. iyzico, kart saklama veya saklı kart ile ödeme yapma aşamalarında Kullanıcı’yı doğrulamak maksadıyla ek güvenlik adımları belirleyebilecektir.
  7. iyzico ÜZERİNDEN KULLANICI’NIN BANKA/KREDİ KARTI İLE YAPACAĞI GÜVENLİ ÖDEMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
  7.1 İşbu Sözleşme kapsamında, Kullanıcı, iyzico hesabına tanımladığı banka/kredi kartları ile iyzico’nın sunduğu güvenli ödeme hizmetlerinden faydalanabilir.
  7.2 Kullanıcı, 7 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen hizmetlerden yararlanmak için kullanmak istediği banka/kredi kartını iyzico hesabına tanımlayacaktır.
  7.3 iyzico hesabına tanımlanacak banka/kredi kartları, MASAK tarafından belirlenen işlem limitleri kapsamındaki istisnalar ve Kullanıcı’nın yüz yüze kimlik tespitinin yapılmış olması haricinde sadece iyzico hesap sahibinin adına düzenlenmiş bir kart olmalıdır.
  7.4 Kullanıcı, iyzico nezdinde tanımladığı banka/kredi kartından doğrulamanın gerçekleştirilmesi için, hemen sonra iade edilmek üzere, tek seferlik 1 TL çekilebileceğini peşinen kabul eder.
  7.5 Bu işlemden sonra ödeme tutarı kadar bir miktar Kullanıcı’nın banka/kredi kartından çekilerek karşılığında Elektronik Para ihraç edilir.
  7.6 Kullanıcı, bu şekilde Elektronik Para’ya çevrilen tutarı ilgili mal ve/veya hizmetlerin alımında kullanır.
  8. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKER:
  ÖDEME HİZMETİ’NE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  8.1 Kullanıcı Ödeme Hizmetinden işbu Sözleşme’nin akdi ile birlikte iyzico nezdinde oluşturulacak Kullanıcı iyzico hesabı aracılığı ile faydalanabilecek, ödeme işlemleri Kullanıcı adı, şifre bilgileri ve diğer doğrulama yöntemleri ile gerçekleştirecektir.
  8.2 Kullanıcı, Ödeme Emri’nin iyzico’ya ulaştığı anda Ödeme Emrinin geri alınamayacağını kabul eder. Ödeme Emri herhangi bir İş Günü 17:00 sonrasında ulaştığı takdirde, takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılacaktır.
  8.3 Ödeme Hizmeti kapsamında iyzico, Kullanıcı tarafından yapılan ödemelere ilişkin olarak kendisine iletilen bedelleri, aşağıda belirtilen onay süreçlerinin tamamlanmasını takiben Alıcı’ya aktarmayı taahhüt etmektedir.
  8.4 Sözleşme kapsamında iyzico, Kullanıcı tarafından Ödeme Emrinin verildiği tarihi takip eden 2 (iki) İş Günü içerisinde Alıcı’nın iyzico nezdindeki hesabına aktarılmasından sorumludur. iyzico bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcı’nın iyzico hesabına iade edecektir.
  8.5 Kullanıcı, iyzico hesabını (ilgili kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’nı ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal 11. Madde’ye uygun olarak bildirmekle yükümlüdür.
  8.6 iyzico, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Kullanıcı, iyzico tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. iyzico, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir. Kimlik teyidi yapılmamış Kullanıcılar için İşlem Limitleri 5549 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemelerinde belirtildiği şekilde olacaktır.
  8.7 Hizmet kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler, Kullanıcı tarafından iyzico mobil uygulamasında/yönetim arayüzünde ya da SMS yolu ile veya ÖKC ve POS cihazlarından çıkacak slipler üzerinden görüntülenebilecektir:
  a. Ödeme işlemine özgü referans bilgisi ve Alıcı‘ya ilişkin bilgi
  b. Kullanıcı’nın ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı
  c. Ödeme işlemi için Kullanıcı tarafından ödenen/ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü
  d. Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı
  e. Ödeme Emrinin alındığı veya Kullanıcı’nın hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi
  8.8 iyzico’nın Kanun uyarınca tuttuğu hesaplara faiz uygulaması ve kişilere kredi vermesi söz konusu olmayıp, Kullanıcı iyzico’dan bu kapsamda bir talebi olmayacağını kabul ve beyan eder.
  8.9 Aşağıdaki Korumalı Alışveriş hükümleri saklı kalmak koşulu ile mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde, ilgili fatura, irsaliye, garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. zorunlu belgelerle birlikte teslimi Alıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, iyzico ile satın alınan mal veya hizmetlere ilişkin olarak iyzico’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, mal veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini, fatura, irsaliye, garanti belgesi vb. yasal düzenlemelere göre zorunlu belgelerin Kullanıcı’ya sunulmasının Alıcı’nın yükümlülüğünde olduğunu ve bunlara ilişkin olarak iyzico’nın sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, Alıcı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta iyzico’nın taraf olmadığını ayrıca kabul eder. Kullanıcı, mal veya hizmete ilişkin ayıplı mal iddiası vb. her türlü yasal ve sözleşmesel taleplerini Korumalı Alışveriş kapsamındaki haklarından bağımsız olarak doğrudan Alıcı’ya iletebilecek olup bu kapsamda iyzico’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
  8.10 Kullanıcı, iyzico’nın hizmetlerini yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla, bu şekilde kullanılabilecek veya doğrudan yasalara veya ahlaka aykırı olan mal veya hizmetlerin temini amacıyla kullanamaz.
  8.11 iyzico, işbu Sözleşme ve Hizmet koşullarını dilediği zaman herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler (gerek iyzico tarafından yapılmış olsun gerekse Kanun ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanıyor olsun) işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce değişikliğin kapsamı ve Kullanıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı her türlü kazanım ve bilgilendirmeleri iyzico Uygulaması veya www.iyzico.com veya iyzico ile paylaştığı bildirim kanalları üzerinden yapılacağını kabul eder. Kullanıcı, bahsi geçen değişikliği kabul etmediği takdirde Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı’nın 30 (otuz) günlük süre içinde fesih hakkını kullanmaması halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Herhangi bir değişiklik için ilgili Mevzuatta 30 (otuz) günden daha kısa süre verilmesi halinde bu husus da Kullanıcı’ya iletilecek bildirimde belirtilecek ve işbu maddede belirtilen süre yerine Mevzuatın öngördüğü süre uygulanacaktır.Kullanıcı bu kapsamda iyzico’dan herhangi bir talepte bulunamaz.
  8.11 Kullanıcı, işbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin iyzico tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ya da Temsilcileri ile paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek iyzico tarafından işlenip kullanılabileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal iyzico’ya ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder.
  8.12 iyzico, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen hizmetlerini bizzat veya Temsilci aracılığı ile vermeye yetkili olup, Mevzuat’ın izin verdiği ölçüde Sözleşme’de yer alan hak ve yetkiler ile iyzico’nun edimleri Temsilci tarafından yerine getirilebilecektir.

  KORUMALI ALIŞVERİŞ’E İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  8.12 iyzico tarafından Korumalı Alışveriş hizmeti aşağıdaki şart ve koşullarda tüketici sıfatıyla hareket eden Kullanıcı’ya sunulacaktır:
  a. Kullanıcı, Alıcı’nın satışa arz ettiği ürünün siparişini verdikten sonra, ürün bedelini iyzico aracılığı ile öder. Ödeme tutarı iyzico tarafından koruma hesabına transfer olur ve ürün bedelinin bu hesaba yatırıldığı Kullanıcı’ya ve Alıcı’ya bildirilir.
  b. Alıcı, ürünü Kullanıcı ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasında taahhüt ettiği kargo teslim süresine uygun olarak Kullanıcı’nın bildirdiği adresine gönderir ve gönderi bilgilerini Kullanıcı’ya sağlar.
  c. Alıcı ürünün Kullanıcı’ya teslimini taahhüt ettiği sürede sağlamaz ise sipariş tarihinden itibaren 30 (gün) içinde ya da Kullanıcı tarafından gönderilen ürünün belirtilen nitelikleri taşımadığı iddiası ile veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun bir talep ile teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Kullanıcı, iyzico tarafından kendisine gönderilen Korumalı Alışveriş e-postasında bağlantısı yer alan destek sayfasından talebini ve varsa talebine ilişkin bilgi ve belgeleri iyzico’ya iletir.
  d. Şikâyetin kendisine iletilmesinin ardından iyzico, koruma hesabında, talep konusu ödeme işlemine ilişkin ödeme tutarı kadar meblağı tutar ve en kısa sürede talep hakkında Alıcı ile iletişime geçer. Alıcı’nın talebi kabul etmesi veya 3 (üç) iş günlük sürede talebe ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaması veya belge sunmaması halinde Kullanıcı’dan alım-satım konusu ürünü Alıcı’ya geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Alıcı’ya teslim edilmesi ve Alıcı’nın 3 (üç) iş günü süre içerisinde ürünün iadeye uygun olduğuna yönelik bildirimde bulunması veya bu 3 (üç) iş günlük sürede ürünün kendisine teslim edilmesine rağmen herhangi bir beyanda bulunmaması halinde ödeme tutarı Kullanıcı’ya iade edilir. Kullanıcı’nın talep veya talebi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olsa dahi iyzico, tek taraflı vereceği kararı ile ürün bedelini Alıcı’ya aktarmaya ve Kullanıcı’yı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki haklarını kullanmak için gerekli mercilere yönlendirmeye karar verebilir. Bu gibi durumlarda Kullanıcı, Korumalı Alışveriş ile iyzico’nun kendisine herhangi bir hak temini garantisi vermediğini bildiğini, anladığını, iyzico’dan bu sebeple herhangi bir nam altında zarar, ziyan tazmini talebinde bulunmayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir. Şikâyetin konusu, satın alınan ürünün teslim edilmemesi ise talebin kendisine iletilmesi sonrası Alıcı 3 (üç) iş günü içerisinde geçerli bir kargo bilgisi veya belgesi sunmalıdır. Aksi halde bu sürenin sonunda ödeme tutarı Kullanıcı’ya iade edilebilecektir.
  e. Alıcı, Kullanıcı’nın talebini kabul etmemesi halinde talebin haklı olmadığını kanıtlayan kargo teslim tutanağı, sözleşme, fatura veya diğer belgelerini iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu talep ile ilgili talebin reddedilmesi veya talebin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir. Alım-satım işleminin konusu ürüne ilişkin iyzico tarafından Kullanıcı’nın talebi kabul edilmişse, Kullanıcı’dan ürünü Alıcı’ya geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Alıcı’ya işbu Sözleşme’nin 8.12.d bendinde belirtildiği şekilde teslim edilmesi halinde ödeme tutarı Kullanıcı’ya iade edilir. Eğer Alıcı’nın Kullanıcı tarafından geri gönderilen ürüne dair itirazının bulunması halinde Alıcı, geri gönderilen ürünün iadeye uygun olmadığını kanıtlayan belgelerini 3 (üç) iş günü içerisinde iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu talep ile ilgili talebin reddedilmesi veya talebin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir.
  f. iyzico, Kullanıcı ve Alıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün bedelini koruma hesabında tutma hakkına sahiptir.
  8.13 Aşağıdaki alım-satımlara ilişkin ödeme işlemleri, Korumalı Alışveriş kapsamında değildir:
  a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Alıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler. Örnek: Hisse senedi, kıymetli madenler
  b. Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sipariş üzerine kişiye özel hazırlanan ürünler. Örnek: Kişiye özel tasarlanmış ürünler
  c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
  d. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların ürünler. Örnek: İç çamaşırı, kozmetik
  e. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
  f. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
  g. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence, tatil, paket tur veya dinlenme amacıyla sunulan hizmetler
  h. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi ürünler. Örnek: yazılım, oyun içi ürünler, e-kitap
  i. İtiraz süreci sona ermeden, Kullanıcı’nın onayı ile sunulan hizmetler
  j. Emlak ve taşıt satışına
  k. Hediye kartı
  l. İki tacir arasında yapılan veya Kullanıcı’nın tüzel kişi olarak yaptığı ödemeler (Kişisel kullanım için olmayan alışverişler)
  m. Her türlü hizmet alımı ödemeleri
  n. Herhangi bir ürün alımı teşkil etmeyen para transferi işlemleri (bireysel veya işletmeler arasında)
  o. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında olmayan satışlar (alıcı ve satıcının yüz yüze gerçekleştirdiği satışlar)
  p. Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi varsa koruyucu unsurları açılmış olması halinde kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri
  q. İkinci el veya antika özelliği olan ürünler
  8.14 Kullanıcı, Korumalı Alışveriş hizmetinden faydalanırken iyzico’nun bir tahkim mercii olmadığını, Korumalı Alışveriş’in yalnızca işbu Sözleşme’de düzenlenen kapsam için geçerli olduğunu, Korumalı Alışveriş kapsamında ilettiği talebin bir Harcama İtirazı veya yargı yolu olmadığını, talebinin iyzico’nun tek taraflı olarak vereceği kararı ile reddedilebileceğini, iyzico’nun herhangi bir talebin çözümü veya bedel iadesi ile ilgili garanti veya taahhüt vermediğini bildiğini ve her ne sebeple olursa olsun talebinin reddedilmesi veya iadenin gerçekleşmemesi durumunda, iyzico’dan, yöneticilerinden veya çalışanlarından herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir.
  KART KULLANIMINA İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  8.15 Kullanıcı kendisine verilen fiziksel Kart veya tanımlanan sanal Kart ile Ödeme Hesabı’na erişebilir, ödeme talimatlarını verebilir ve mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirebilir.
  8.16 Kullanıcı kendisine verilen fiziksel Kart veya tanımlanan sanal Kart ile iyzico ile anlaşmalı kurum/kuruluş/iş yerlerinde, ürün ve hizmet alabilir, banka ve ATM’lerden nakit çekebilir; ve uygulamaya alınacak diğer işlemlerde kullanılabilir.
  8.17 Kartlar’ın kullanımı, takas ve mahsup işlemleri Kanun ile Kanuna bağlı yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir. Mevzuat’ta herhangi bir değişiklik olması halinde yapılan değişiklikler yürürlük tarihi itibarıyla uygulanır.
  8.18 Kullanıcı’nın Kart’ın kullanımından doğan sorumluluğu kartın eline geçtiği veya iyzico tarafından kullanımına izin verilmesi halinde sanal kart bilgilerinin kendisine iletildiği andan itibaren başlar.
  8.19 Kart’ın, Kart Bilgileri’nin ve Kart’ın kullanılmasına ilişkin kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici diğer yöntemlere dair bilgilerin güvenli bir şekilde korunması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır. Kartın veya Kart Bilgileri’nin kaybedilmesi, çalınması veya Kullanıcının iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi halinde Kullanıcı bu durumu derhal telefon ve/veya internet kanalı ile iyzico’ya bildirmek yükümlülüğü altındadır. Bu gibi hallerde, Kullanıcının bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen işlemlerden ilgili yasal sorumluluk saklı olmak üzere hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlar, Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Hukuka aykırı kullanımın, kullanıcının ağır ihmaline veya kastına dayanması halinde ve gerekli bildirimin yapılmaması halinde bu sınır uygulanmaz.
  8.20 Kart’ın kullanım süresi Kart’ın üzerinde yazıldığı gibidir. Kullanıcı, Kart’ın son kullanım tarihinin dolması ve Kart’ta bakiye kalması durumunda bu bakiyenin yeni Kart’a aktarılmasını talep edebilir. Bakiye aktarımının ne şekilde yapılabileceğine ilişkin bilgiye iyzico internet sitesinden ulaşılabilir.
  8.21 Kart’ın yurt dışında kullanımı ile doğacak olan borç ve alacak kayıtları, ilgili uluslararası kart kuruluşu aracılığı ile döviz cinsinden iyzico’ya bildirilir ve harcamalar ilgili komisyon ve masraflarıyla birlikte, Kullanıcı’nın hesabına kaydedildiği tarihte iyzico’nun Mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlediği döviz satış kuru veya bu tür harcamalar için tespit edilecek aylık ortalama kur üzerinden Türk Lirası’na çevrilir ve yansıtılır.
  8.22 Kullanıcı’nın cayma hakkı, Sözleşme’nin kurulduğu tarihte başlar ve Kullanıcı Sözleşme’nin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabilir. Kullanıcı cayma hakkını kullanmak istediğini bu süre zarfında iyzico’ya 0216 599 01 00 no’lu Çağrı Merkezi veya [email protected] adresine e-posta vasıtasıyla iletmesi gereklidir. İlgili mevzuat uyarınca 7 (yedi) gün içinde iyzico tarafından Kart iptali yapılır.
  8.23 Kart’ın iyzico politikaları veya ilgili mevzuat çerçevesinde amaca uygun kullanılmadığının veya kampanya gibi uygulamaların ya da kart sisteminin suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda iyzico Kart’ın kullanımı durdurabilir.
  8.24. Aktivasyon işlemi yapılmayan Kart’ın kayıp, çalıntı veya 3. Kişilerce ele geçirilmesi sorumluluğu tamamen mülkiyeti elinde bulunduran kişiye ait olup, iyzico’nun bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  KART SAKLAMA’YA İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  8.25 Kart Saklama hizmeti kapsamında gerekli işlemlerin tamamlanabilmesi için Kullanıcı’nın bir banka veya kredi kartı ile Alıcı nezdinde başarılı bir alışveriş yaparak talep edilen ek bilgileri doğru bir şekilde sağlaması gerekmektedir.
  8.26 Kullanıcı, iyzico hizmetlerini ve Kart’ı Yürürlükteki Mevzuat ve/veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanması, bu aykırı kullanımın Kullanıcı’nın kusuruna dayanması ve/veya Kart’ı yasadışı bahis, kumar, internet üzerinden tütün ve tütün mamülleri ile alkol ve +18 hizmet, içerik ve diğer yetişkin içeriklerin internet üzerinden alımını sağlayan işyerlerinde kullanması durumlarında, bu kullanımlardan doğacak tüm hukuki ve/veya cezai sorumluluk ve yükümlülüğün kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  8.27 iyzico; Kullanıcı’nın kişisel verilerini, Kart Bilgisini, Kullanıcıya ait iyzico Kart Saklama kullanım ve işlem bilgilerini, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa, istatistiki değerlendirmeler ve Kart Saklama servisinin işletilmesi amacıyla; bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken sürelerde saklayabilir, işleyebilir ve işbu sözleşme ile belirlenen koşullarda, Müşteri, Sistem Ortağı veya Kart Çıkaran Kuruluş’a iletebilir. Bu kapsamda Kart Saklama hizmetinden yararlanan Kullanıcı, iyzico tarafından tayin edilen doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra iyzico’nun belirlediği Alıcılar nezdinde Kart Saklama hizmeti kapsamında ödeme işlemi gerçekleştirebilecektir.
  8.28 Kullanıcı, Kart Saklama kapsamında Kart Bilgisi’ni girecek olup, iyzico, Kart Saklama hizmeti kapsamında Kullanıcının Kartına ilişkin Kart Bilgisi dışında kalan numaralar, amblemler ve benzeri herhangi bir bilgiyi kendi sistemleri üzerinde saklamayacaktır.
  8.29 iyzico, Kart Saklama kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, iyzico ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.
  8.30 iyzico, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan Kullanıcı kişisel verilerini, Kart Bilgisini, Kullanıcının iyzico Kart Saklama’da gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.
  9. HATALI VE YETKİSİZ İŞLEMLER İLE GERİ ÖDEME
  9.1 Hatalı ve Yetkisiz İşlemler
  a. Kullanıcı derhal ve her halükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (on üç) ay içerisinde yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunarak düzeltme talep edebilir. Kullanıcının bu talebinin uygun bulunması halinde ilgili işlem bedeli Alıcıya aktarılmayarak iyzico tarafından doğrudan Kullanıcı’ya iade edilecek, bildirim anında işlem bedeli Alıcıya aktarılmış ise iyzico ilgili tutarları Alıcıdan iade talep ederek Kullanıcıya aktaracaktır.
  b. Kullanıcı, kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması veya kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması hallerinde Madde 8.5’te düzenlenen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmezse, yetkilendirmediği ödeme işleminden doğan zararın Yüz elli Türk Lirası tutarındaki kısmından sorumlu olacak, bahsi geçen şekilde bildirim yapılması halinde ise sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
  c. iyzico, yetkisiz işlemin varlığına (herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o yetkili kişi olmadığı veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığına) ilişkin haklı bir kanaati oluşursa Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyerek hileli işlem şüphesi halinde ödemeyi kabul etmeme hakkını saklı tutar. Kullanıcı bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul eder.
  d. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve Madde 7.6’daki bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır.
  9.2 Ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya Hatalı Gerçekleştirilmesi
  a. iyzico Kullanıcı’nın Ödeme Emri’nin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden Kullanıcı’ya karşı sorumludur. Iyzico, Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.
  b. iyzico, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcı’ya iade eder ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı’nı eski durumuna getirir.
  c. Kullanıcı adına gelen ödemelerde iyzico ödeme işlemi tutarını derhal Kullanıcı’nın hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.
  d. Ödeme Emri’nin Kullanıcı konumunda olan Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği hallerde, iyzico, Ödeme Emri’ni Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden Alıcı’ya karşı sorumludur. Iyzico, ödeme işlemi tutarının Alıcı’nın ödeme hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Alıcı’nın ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür.
  e. Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının iyzico olduğu hallerde, iyzico, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal Alıcı’nın hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir. Iyzico Ödeme Emri’ni, Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz. Iyzico talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemini tespit eder ve sonucunu Alıcı’ya bildirir.
  9.3 Harcama İtirazları’nda Sorumluluk
  a. Kullanıcı tarafından bir banka veya kredi kartı ile Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması üzerine gerçekleşen işlemlere söz konusu kartların hamilleri tarafından Harcama İtirazı iletilebilir.
  b. Harcama İtirazı iletilmesi ile ilgili banka veya kredi kartı hamilinin geri ödeme talep etmesi nedeniyle iyzico’nun bir üçüncü şahısa geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması veya Sistem Ortağı nezdinde sözleşmesel yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Kullanıcı’ya rücu edilecek ve Kullanıcı tarafından iyzico’nun ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. Iyzico’nun bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’ndan mahsup etme hakkı saklıdır.
  c. Bu durumda iyzico tarafından geri ödeme taleplerinin değerlendirilmesi kırk beş̧ (45) ile yüz seksen (180) gün arası sürebilir. Uluslararası kart kuruluşlarının kuralları ve prosedürleri ile isleme ilişkin ürün türü, işlemin yapılma yeri, işlemin yapılma şekli, ilgili banka veya kredi kartının işlemde fiziksel olarak kullanılıp/kullanılmadığna göre bu süre değişkenlik gösterebilecektir.
  10. ÖDEME ARACINI KULLANIMA KAPATMA
  iyzico, bir Ödeme Aracı’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatır ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında kullanıma kapatma gerekçesi konusunda Kullanıcı’yı bilgilendirir.
  11. ŞİKAYETLERİN BİLDİRİLMESİ VE ÇÖZÜMÜ
  Kullanıcı iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetlerini ad-soyad bilgisi ve iyzico Hesabı’na ait kullanıcı numarası ile aşağıda belirtilen şekilde iyzico’ya başvurabilir. Sözleşme’nin kapsamına giren konulara ilişkin tüm şikayet ve itirazları iyzico’nın 0216 599 01 00 numaralı Çağrı Merkezi’ne ulaşarak veya [email protected] adresine e-posta yolu ile iletebilecektir. Iyzico bu şikayetleri inceleyerek en geç 20 gün içinde Kullanıcı’ya bilgi verecektir.
  12. ÖDEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PARA BİRİMİ
  iyzico tarafından Kullanıcılar’a sunulan ve işbu Sözleşme’de sıralanan sürekli ödeme ilişkilerine konu hizmetler, BANKA tarafından işleme tabi tüm para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, Kullanıcı’ların ödeme hizmetlerini gerçekleştirmesinde kullandıkları para birimlerine ilişkin, 07/08/1989 tarihli ve 89/14392 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da belirlenen düzenlemeler esastır. Ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin olarak bilgi verilecektir. Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.
  13. ÜCRETLER
  13.1 İşbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerle ile ilgili Kullanıcı’nın iyzico’ya ödemesi gereken ücretler, EK-1’de yer alan ve işbu Sözleşme’nin de eki ve ayrılmaz parçası niteliğindeki olan Ücret Bilgilendirme Listesi’nde yer almaktadır.
  13.2 Kullanıcı, kullanım ve hizmet bedellerine ilişkin EK-1 sayfasında yer alan fiyatlandırmaları kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, iyzico’nun fiyatlandırmalarda tek taraflı değişiklik yapma hakkının her daim saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; iyzico internet sitesinde yer alan Ücret Bilgilendirme Listesi ‘ndeki değişiklikleri ve piyasa koşullarına göre gerçekleştirilen güncellemeleri kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcılar; Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince iyzico’nun Ücret Bilgilendirme Listesi’nde yer alan fiyatlamaları herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın kendileri takip etmekle yükümlüdür.
  13.3 Kullanıcı’nın iyzico hizmetleri yoluyla Satıcı’dan aldığı mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşullar Satıcı tarafından belirlenmekte olup Kullanıcı bu hususta iyzico’nun herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul eder. İşbu Sözleşme’ye konu ödemeler, Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.
  13.4 Kullanıcı, Alıcı’ya ödemekle yükümlü olduğu tutarları kısmen veya tamamen zamanında ödememesi nedeniyle Alıcı tarafından mevzuata uygun şekilde tahakkuk ettirilecek gecikme faizinin de iyzico hizmetleri aracılığı ile ödenebileceğini ödeneceğini, Alıcı’nın bu yöndeki talimatına istinaden Kullanıcı’dan ilgili tutar tahsil edilecek olup bu husus Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmemektedir. Faiz tutarı, Alıcı tarafından belirlenecek olup Kullanıcı, bu kapsamda iyzico’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını, faiz işletilmesi veya miktarı ile vb. konulara ilişkin taleplerini doğrudan Alıcı’ya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.
  14. FİKRİ MÜLKİYET
  “iyzico.com”, “iyzico”, “iyzico korumalı alışveriş”, “korumalı alışveriş” ve iyzico Hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL’ler, logolar ve ticari markalar iyzico’nun tescilli ticari markalarıdır. Kullanıcı, iyzico’nun önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar iyzico’nun hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. Kullanıcı, iyzico’nun önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Iyzico web sitesindeki ve iyzico web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, iyzico Hizmetleri, iyzico Hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik iyzico’nun özel mülkiyetindedir.
  15. KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI
  Kullanıcı, iyzico’ya ait internet sitesi, ödeme formu, işyeri, ofis veya mevcut olması halinde iyzico’nun Temsilcilerinde doldurmuş olduğu sair formlar, elektronik olarak doldurduğu iletişim formları, işbu Sözleşme dahil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden iyzico ile yapmış veya onaylamış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden iyzico’ya göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan iyzico ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığı bilgi ve belgeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli yollarda iyzico’ya aktarılan tüm kişisel verilerinin iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresinde ilan edilmiş iyzico Gizlilik & Kişisel Veri Politikası’nın en güncel halinde düzenlendiği şekilde, kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“KVKK”) 1. Ve 2. Maddelerine uygun olarak toplandığını, iyzico tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcıların memnuniyetin ölçmek, talep ve şikayetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, iyzico operasyonlarının güvenliğini temin etmek, iyzico ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik veya ticari iş güvenliğini sağlamak, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, iyzico politika ve prosedürlerinin gereklerini yerine getirmek gibi amaçlarla KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebileceği hususunda işbu Sözleşme’yi okuyarak onaylamak suretiyle bilgilendirildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
  Kullanıcı ayrıca, kimlik, iletişim, kullanıcı işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem ve uyum, fiziksel mekan, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi, toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar doğrultusunda iyzico tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iyzico’nın ilgili iş birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, denetçileri, hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVKK’ nın 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılması ve aktarılması hususlarında işbu Sözleşme’yi okuyarak onaylamak suretiyle bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  16. HATA VE ZARAR SORUMLULUĞU
  iyzico, sadece işbu Sözleşme’den kaynaklanan kendi yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Kullanıcı tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
  iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.
  17. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ
  17.1 İşbu Sözleşme Madde 1’de belirtilen şekilde Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
  17.2 iyzico 2 (iki) ay öncesinden, Kullanıcı ise 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin ve neden göstermeksizin herhangi bir zamanda feshedebilecektir.
  17.3 Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen yazılı talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme ihtarı gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedebilir.
  17.4 Kullanıcı’nın Hizmet’I yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme iyzico tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.
  17.5 iyzico’nun Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme iyzico’ya herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın iyzico tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.
  17.6 iyzico hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri askıya alabilecek, eğer Kullanıcı’ya sağlanmış ise Ödeme Aracı’nı kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda iyzico (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı’nın kullanımına sunacaktır. Iyzico ayrıca Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırılığı durumunda da aykırılık giderilene kadar Servis’I askıya alabilecektir.
  18. GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
  Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde ilgili Taraf’ın bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.
  19. MÜCBİR SEBEP
  İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Taraf’ın çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. Gibi haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.
  20. MUHTELİF HÜKÜMLER
  20.1 İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
  20.2 Kullanıcı, iyzico’nun yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
  20.3 İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Hizmete ilişkin her türlü ihtilafta iyzico’nun kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.
  20.4 iyzico’nın işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile kayıt sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli addedilecektir. İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. Iyzico, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kayıt sırasında bildirdiği adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.
  20.5 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir Tarafça ihlaline karşın diğer Taraf’ın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer Taraf’ın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer Taraf müteakip ihlal hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın ilgili Tarafça süresinde kullanılmaması veya gecikmeli olarak kullanılması, hak sahibi Taraf’ın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.
  20.6 İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.
  21. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ
  İşbu Sözleşme 21 maddeden ibaret olup, Taraflar arasında elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.
  EK-1 ÜCRET BİLGİLENDİRME LİSTESİ

  İşlemÜcretAçıklama
  Banka Havalesi ile Para YüklemeÜcretsizKullanıcının banka hesaplarından iyzico Elektronik Para hesabına para yükleme işlemleri.
  Kredi veya Banka Kartı ile Para YüklemeÜcretsizKullanıcının kredi veya banka kartlarından iyzico Elektronik Para hesabına gönderilmek üzere yaptığı ödeme işlemleri.
  Mobil Ödeme ile Para YüklemeÜcretsizKullanıcının mobil ödeme işlemi ile iyzico Elektronik Para hesabına gönderilmek üzere yaptığı ödeme işlemleri.
  iyzico Hesapları Arasında Para TransferiÜcretsizKullanıcının iyzico Elektronik Para hesabından diğer iyzico kullanıcılarının Elektronik Para hesaplarına para transfer işlemleri.
  Banka Havalesi ile Para ÇekmeÜcretsizKullanıcının iyzico Elektronik Para hesabından kendisi adına açılmış bir banka hesabına para çekme işlemleri.

  Bu Sözleşme 12.06.2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

 • iyzico Mobil Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi


  Madde 1 – Giriş

  İşbu iyzico Mobil Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) Müşteri/Kullanıcı ile Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/140 Sarıyer İstanbul adresinde mukim iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (kısaca “iyzico”) arasında yapılmaktadır.

  Müşteri/Kullanıcılar (aşağıda tanımlanan) iyzico Mobil Uygulaması’nı kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını ve uygun davranacaklarını, iyzico’nun kararı doğrultusunda iyzico Mobil Uygulaması’nda yer alan hizmetlerden faydalanmaktan men edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  Müşteriler iyzico Mobil Uygulaması’nı kullanırken işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklarını, işbu Sözleşme'nin Müşteri ile imzalanan veya daha sonra imzalanacak Çerçeve E-Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Sözleşmesi (“Çerçeve Sözleşme”) eki ve ayrılmaz parçası olduğunu ve işbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Çerçeve Sözleşme hükümlerinin de uygulanacağını, iyzico Mobil Uygulaması kapsamında iyzico tarafından sunulan veya sunulacak hizmetler için bu hizmetlere özel olarak düzenlenmiş sözleşmeleri onaylaması ve iyzico’ya ilettiği Müşteri/Kullanıcı Bilgisinin doğrulanması gerekebileceğini veya bu hizmetlerden faydalanmaktan men edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  iyzico ve Müşteri/Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

  Madde 2 – Tanımlar

  Checkout/Kasa Sayfası:
  iyzico tarafından geliştirilen, Müşteri/Kullanıcı’nın kimlik, teslimat, fatura adresi ve ödeme bilgilerini girdiği ve işbu Sözleşme’yi görüntüleyip onay verdiği sayfa.

  İnternet Sitesi :
  İnternet üzerinden ticari faaliyet yürütülen, Satıcı/Sağlayıcılar tarafından satışa sunulan ürün ve hizmetleri teşhir etmek için, Müşteri/Kullanıcı tarafından ise mal veya hizmetlerin satın alınması için kullanılan internet sitesi

  iyzico:
  İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme'de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi.

  iyzico Kart Saklama:
  Elektronik ticaret, ödeme, bilgilendirme, finansal işlem uygulamalarının geliştirilmesi ve kartlı ödeme işlemlerinin hızlandırılması için iyzico tarafından geliştirilen ve işletilen uygulama


  iyzico Mobil Uygulaması/Uygulama:
  iyzico tarafından işbu Sözleşme’de tanımlı hizmetlerin verilmesini sağlayan ve iyzico tarafından uygun bulunan uygulama marketlerinden ücretli veya ücretsiz olarak indirilebilen, tüm hakları iyzico’ya ait uygulama/yazılımdır.

  iyzico Mobil Hizmetleri:
  iyzico’ya ait iyzico Mobil Uygulaması üzerinden iyzico tarafından sunulması uygun bulunan hizmetlerdir.

  Müşteri/Kullanıcı Bankası:
  Müşteri/Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği ödeme işlemlerinde kullanacağı Kartı çıkartan banka

  Kart:
  Müşteri/Kullanıcı Bankası tarafından Müşteri/Kullanıcıya verilmiş olan iyzico Kart Saklama uygulamasına açık kredi kartı / banka kartı / ön ödemeli kart

  Kart Bilgisi:
  Kartın ön yüzünde yer alan on altı haneli numara ve Kart’ın son geçerlilik tarihi

  Kullanıcı:
  Satıcı/Sağlayıcı’nin İnternet Sitesi veya diğer mecrada satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmetin ödemesini iyzico aracılığıyla yaparak satın alan ve işbu Sözleşme’nin taraflarından birisi olan, iyzico’nun Müşteri’si olma şartı bulunmayan ve iyzico Mobil Uygulamasını Sözleşme kapsamında belirtilen koşullarda kullanan kişi

  Müşteri/Kullanıcı Bilgisi:
  Müşteri/Kullanıcı tarafından iyzico’ya beyan edilen Müşteri/Kullanıcının ad-soyad, TCKN, e-posta adresi, gönderim adresi ve fatura adresi

  Korumalı Alışveriş:
  iyzico tarafından Müşteriye/Kullanıcı’ya ve Satıcı/Sağlayıcı’ya belirli bir süre için sağlanan, ürün bedellerine yönelik koruma programı

  Mecra:
  Satıcı/Sağlayıcı’nın ürün ve/veya hizmetin satışını yaptığı İnternet Sitesi haricindeki çevrimiçi ortamların tümü

  Mobil Cihaz:
  Cep telefonu, tablet PC gibi mobil ağın sunduğu hizmetlerden yararlanan cihazlardır.

  Müşteri:
  iyzico Mobil Uygulaması’nı kullanan, iyzico’nun ödeme ve elektronik para hizmetleri müşterisi

  Ödeme Aracı :
  Müşteri/Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç.


  Ödeme İşlemi :
  İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon.

  Platform :
  iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform.

  Satıcı/Sağlayıcı:
  Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenilen, İnternet Sitesi veya Mecra üzerinden ürün ve/veya hizmet satışı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi.

  Sistem Ortağı :
  Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan teknolojik çözüm ortağı, banka veya finans kuruluşu.

  Sözleşme:
  Müşteri/Kullanıcı ile akdedilen işbu iyzico Mobil Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi

  Teslimat Tarihi :
  Müşteri/Kullanıcı tarafından İnternet Sitesi veya Mecra’dan satın alınan ürünün herhangi bir yöntem ile teslim alındığı tarih.

  Yetkili Personel:
  Müşteri/Kullanıcı’ya Platform ve Korumalı Alışveriş kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel

  Madde 3 – Süre

  İşbu Sözleşme, Müşteri/Kullanıcı, iyzico’nun Sözleşme kapsamında sona erdirmeye ilişkin yetkileri saklı kalmak kaydıyla bahse konu uygulamayı telefonundan sildiği, kaldırdığı anda, sona ermiş sayılır.

  Madde 4 – Kapsam

  iyzico’ya ait iyzico Mobil Uygulamasının Müşteri/Kullanıcı’ya ait mobil cihazlara yüklenmesi ve gerekli görülen aktivasyon işlemlerinin yapılmasının ardından, iyzico tarafından uygulama kapsamında sunulan ve sunulacak iyzico Mobil Uygulaması Hizmetleri’nin Müşteri/Kullanıcı tarafından kullanılmasına ilişkin esas ve koşullar işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturmaktadır.

  iyzico, Satıcı/Sağlayıcı’nın İnternet Sitesi veya Mecra üzerinde satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmetin satın alınması esnasında ödeme işlemine aracılık etmektedir. Bu nedenle iyzico, İnternet Sitesi veya Mecra üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

  iyzico, Satıcı/Sağlayıcı tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

  Aşağıdaki alım-satımlara ilişkin Ödeme İşlemleri, Korumalı Alışveriş kapsamında değildir:

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler. Örnek: Hisse senedi, kıymetli madenler
  b) Müşteri/Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sipariş üzerine kişiye özel hazırlanan ürünler. Örnek: Kişiye özel tasarlanmış ürünler
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
  d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların ürünler. Örnek: İç çamaşırı, kozmetik
  e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence, tatil, paket tur veya dinlenme amacıyla sunulan hizmetler
  h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Müşteri/Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi ürünler. Örnek: yazılım, oyun içi ürünler, e-kitap
  i) İtiraz süreci sona ermeden, Müşteri/Kullanıcı’nın onayı ile sunulan hizmetler
  j) Emlak ve taşıt satışına
  k) Hediye kartı
  l) İki tacir arasında yapılan ödemeler (Kişisel kullanım için olmayan alışverişler)
  m) Her türlü hizmet alımı ödemeleri
  n) Herhangi bir ürün alımı teşkil etmeyen para transferi işlemleri (bireysel veya işletmeler arasında)
  o) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında olmayan satışlar (alıcı ve satıcının yüz yüze gerçekleştirdiği satışlar)
  p) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi varsa koruyucu unsurları açılmış olması halinde kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri
  q) İkinci el veya antika özelliği olan ürünler

  Madde 5 – iyzico Mobil Uygulamasının Kullanımına İlişkin Esaslar ve Koşullar

  a. iyzico Mobil Uygulaması’nı Yükleme ve Müşteri/Kullanıcı Olma

  Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulamasını iyzico tarafından belirlenen güvenlik koşulları ve teknik özelliklere sahip Mobil Cihazına yüklemesinin ardından, aktivasyon/kayıt işlemleri esnasında iyzico’nun gerekli gördüğü bilgileri/kişisel verileri tam, doğru ve güncel olarak sağlamayı/vermeyi kabul eder. Aktivasyon işlemi esnasında iyzico, Müşteriden TCKN, Ad, Soyad gibi kimlik tespitine ilişkin bilgileri talep edebilir ve bu bilgilerin verilmemesi halinde aktivasyon işlemini tamamlamayabilir. Elektronik para, aktivasyon yapılmaksızın paraya çevrilemez, iade edilemez, değiştirilemez. iyzico’nun Müşteri/Kullanıcı bilgilerinin/kişisel verilerinin sürekli kullanım çerçevesinde güncellemesini, doğrulanmasını isteme ve güncelleme/doğrulama yapılmadan Uygulamayı kullanmaya izine vermeme hakkı bulunmaktadır.

  b. iyzico Mobil Uygulaması ile Gerçekleştirilebilecek İşlemler

  Müşteri/Kullanıcı gerekli özellikleri taşıyan Mobil Cihazına iyzico Mobil Uygulaması’nı yüklemesi ve eğer varsa aktivasyon işlemlerini tamamlaması durumunda,

  Satıcı/Sağlayıcılar nezdinde gerçekleştirdiği Ödeme İşlemleri geçmişini görüntüleme ve bu kapsamda ödeme tutarı, ödeme tarihi, ödeme numarasını ve teslimat adresini görüntüleme, aşağıda detayları düzenlenmiş Korumalı Alışveriş, kart saklama ve iyzico’nun ilgili kargo firması ile işbirliği olması halinde kargo bilgisi takibi ve iyzico tarafından ileride eklenebilecek diğer işlemleri gerçekleştirebilecektir. iyzico Müşteri/Kullanıcı’nın bu işlemleri kesintisiz olarak gerçekleştireceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

  iyzico Uygulama kapsamında gerek Müşteri’ye gerekse Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri gerekli gördüğü takdirde revize etme ve sona erdirme hakkına sahiptir.

  Madde 6 – Hizmetler

  iyzico tarafından verilen hizmetler kısaca;

  a.Ödeme ve E-Para Hizmeti

  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında “alıcı” konumunda olan Satıcı/Sağlayıcı tarafından İnternet Sitesi veya Mecra üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerin, “gönderen” konumunda olan Müşteri/Kullanıcı tarafından siparişinin tamamlanmasının ardından Ödeme Aracı’nın kullanımı ile Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi ve elektronik para ihraç edilmesi hizmetidir.

  Müşteri/Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi gerçekleştirilmesine rağmen ödeme tutarının Sistem Ortağı tarafından iyzico’ya iletilmemesi halinde Ödeme İşlemi başarısız kabul edilecektir.

  Herhangi bir Ödeme İşlemi’nin kart hamilinin bilgisi veya rızası haricinde yapıldığına yönelik Sistem Ortağı’ndan bilgi alınması veya şüphe bulunması durumunda iyzico tarafından ilgili Ödeme İşlemi iptal edilebilecek, ödenen tutar iade edilebilecektir.

  Çerçeve Sözleşme’yi onaylamadığı ve/veya gerekli kimlik doğrulamalarını tamamlamadığı müddetçe Müşteri, iyzico Mobil Uygulaması vasıtasıyla ödeme ve e-para hizmetlerinden faydalanamayacaktır.

  b.Korumalı Alışveriş

  i. Müşteri/Kullanıcı, Satıcı/Sağlayıcı’nın satışa arz ettiği ürünün siparişini verdikten sonra, ürün bedelini Ödeme Aracı ile öder. Ödeme tutarı iyzico tarafından koruma hesabına transfer olur ve ürün bedelinin bu hesaba yatırıldığı Müşteri/Kullanıcı’ya ve Satıcı/Sağlayıcı’ya e-posta ile bildirilir.

  ii. Satıcı/Sağlayıcı, ürünü Müşteri/Kullanıcı ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasında taahhüt ettiği kargo teslim süresine uygun olarak Müşteri/Kullanıcı’nın bildirdiği adresine gönderir ve gönderi bilgilerini Müşteri/Kullanıcı’ya sağlar.

  iii. Satıcı/Sağlayıcı ürünün Müşteri/Kullanıcı’ya teslimini taahhüt ettiği sürede sağlamaz ise sipariş tarihinden itibaren 30 (gün) içinde ya da Satıcı/Sağlayıcı tarafından gönderilen ürünün belirtilen nitelikleri taşımadığı iddiası ile veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun bir talep ile teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Müşteri/Kullanıcı, iyzico tarafından kendisine gönderilen Korumalı Alışveriş e-postasında bağlantısı yer alan destek sayfasından talebini ve varsa talebine ilişkin bilgi ve belgeleri iyzico’ya iletir.

  iv. Talebin kendisine iletilmesinin ardından iyzico, koruma hesabında, talep konusu Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme tutarı kadar meblağı tutar ve en kısa sürede talep hakkında Satıcı/Sağlayıcı ile iletişime geçer. Satıcı/Sağlayıcı’nın talebi kabul etmesi veya 3 (üç) iş günlük sürede talebe ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaması veya belge sunmaması halinde Müşteri/Kullanıcı’dan alım-satım konusu ürünü Satıcı/Sağlayıcı’ya geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Satıcı/Sağlayıcı’ya teslim edilmesi ve Satıcı/Sağlayıcı’nın 3 (üç) iş günü süre içerisinde ürünün iadeye uygun olduğuna yönelik bildirimde bulunması veya bu 3 (üç) iş günlük sürede ürünün kendisine teslim edilmesine rağmen herhangi bir beyanda bulunmaması halinde ödeme tutarı Müşteri/Kullanıcı’ya iade edilir. Müşteri/Kullanıcı’nın talep veya talebi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olsa dahi iyzico, tek taraflı vereceği kararı ile ürün bedelini Satıcı/Sağlayıcı’ya aktarmaya ve Müşteri/Kullanıcı’yı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki haklarını kullanmak için gerekli mercilere yönlendirmeye karar verebilir. Bu gibi durumlarda Müşteri/Kullanıcı, Korumalı Alışveriş ile iyzico’nun kendisine herhangi bir hak temini garantisi vermediğini bildiğini, anladığını, iyzico’dan bu sebeple herhangi bir nam altında zarar, ziyan tazmini talebinde bulunmayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir. Şikayetin konusu, satın alınan ürünün teslim edilmemesi ise talebin kendisine iletilmesi sonrası Satıcı/Sağlayıcı 3 (üç) iş günü içerisinde geçerli bir kargo bilgisi veya belgesi sunmalıdır. Aksi halde bu sürenin sonunda ödeme tutarı Müşteri/Kullanıcı’ya iade edilebilecektir.

  v. Satıcı/Sağlayıcı, Müşteri/Kullanıcı’nın talebini kabul etmemesi halinde talebin haklı olmadığını kanıtlayan kargo teslim tutanağı, sözleşme, fatura veya diğer belgelerini iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu talep ile ilgili talebin reddedilmesi veya talebin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir. Alım-satım işleminin konusu ürüne ilişkin iyzico tarafından Müşteri/Kullanıcı’nın talebi kabul edilmişse, Müşteri/Kullanıcı’dan ürünü Satıcı/Sağlayıcı’ya geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Satıcı/Sağlayıcı’ya işbu Sözleşme’nin 6.b.iv bendinde belirtildiği şekilde teslim edilmesi halinde ödeme tutarı Müşteri/Kullanıcı’ya iade edilir. Satıcı/Sağlayıcı’nın Müşteri/Kullanıcı tarafından geri gönderilen ürüne dair itirazının bulunması halinde Satıcı/Sağlayıcı, geri gönderilen ürünün iadeye uygun olmadığını kanıtlayan belgelerini 3 (üç) iş günü içerisinde iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu talep ile ilgili talebin reddedilmesi veya talebin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir.

  vi. iyzico, Müşteri/Kullanıcı ve Satıcı/Sağlayıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün bedelini koruma hesabında tutma hakkına sahiptir.

  c.Kart Saklama

  i. Kart Saklama hizmeti kapsamında gerekli işlemlerin tamamlanabilmesi için Müşteri/Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nde veya Mecra’da başarılı bir alışveriş yaparak talep edilen ek bilgileri doğru bir şekilde sağlaması gerekmektedir.

  ii. Müşteri/Kullanıcı Bankasının bir işleme onay vermemesi, Müşteri/Kullanıcının, Müşteri/Kullanıcı Bankası tarafından gönderilen tek kullanımlık şifreyi doğru ve zamanında girmemiş olması ve benzeri sebeplerle Kart Saklama’nın kullanılması ve belirli bir işlemin tamamlanması mümkün olmayabilecektir. Bu süreçlerdeki bilgi ve işlem eksiklikleri ve ödemenin tamamlanmaması sebepleriyle iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  iii. iyzico; Müşteri/Kullanıcı Bilgilerini, Kart Bilgisini, Müşteri/Kullanıcıya ait iyzico Kart Saklama kullanım ve işlem bilgilerini, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa, istatistiki değerlendirmeler, ve iyzico Kart Saklama’nın işletilmesi amacıyla; bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken sürelerde saklayabilir, işleyebilir ve işbu sözleşme ile belirlenen koşullarda, Satıcı/Sağlayıcı, Sistem Ortağı, Müşteri/Kullanıcı Bankası’na iletebilir. Müşteri/Kullanıcı, Müşteri/Kullanıcı Bilgileri ve Kart Bilgisinin, iyzico tarafından işbu madde kapsamında saklanmasına, işlenmesine ve işbu maddede belirtilen taraflara gönderilmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder.

  iv. Müşteri/Kullanıcı, Kart Saklama kapsamında Kart ile ilgili olarak Kart Bilgisini girecek olup, iyzico, Kart Saklama hizmeti kapsamında Müşteri/Kullanıcının Kartına ilişkin Kart Bilgisi dışında kalan numaralar, amblemler ve benzeri herhangi bir bilgiyi kendi sistemleri üzerinde saklamayacaktır.

  v. iyzico, Kart Saklama kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, iyzico ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

  vi. iyzico, Müşteri/Kullanıcı tarafından Müşteri/Kullanıcı olma işlemleri sırasında beyan edilen Müşteri/Kullanıcının iletişim bilgileri aracılığıyla Müşteri/Kullanıcı ile, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa amacıyla iletişime geçebilir, Müşteri/Kullanıcıya iletiler gönderebilir.

  vii. iyzico, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan Müşteri/Kullanıcı Bilgisini, Kart Bilgisini, Müşteri/Kullanıcının iyzico Kart Saklama’da gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.

  Madde 7 - Kullanım Şartları

  Müşteri/Kullanıcı tarafından iyzico Mobil Uygulaması’nın ve özellikle Korumalı Alışveriş’in kullanımı esnasında aşağıda belirtilen davranışlar Sözleşme’ye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir ve Müşteri/Kullanıcı iyzico hizmetlerinden faydalanamayacaktır:

  i. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu Sözleşme veya eklerinin ihlali.
  ii. Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
  iii. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde iyzico hizmetlerinin kullanılması,
  iv. Aldatıcı, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belgeler ile bir Ödeme İşlemi’ne ilişkin Korumalı Alışveriş kapsamında talep öne sürülmesi,
  v. iyzico'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
  vi. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
  vii. iyzico'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
  viii. Müşteri/Kullanıcı profili değerlendirme ve benzeri sistemleri bozmaya yönelik davranışlar dahil, iyzico altyapısına veya sistemine zarar verilmesi,
  ix. Herhangi bir amaçla iyzico’ya robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
  x. Müşteri/Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
  xi. iyzico’ya ait (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
  xii. Platform’un, ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem için kullanılması ve Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

  Müşteri/Kullanıcı, Korumalı Alışveriş hizmetinden faydalanırken iyzico’nun bir tahkim mercii olmadığını, Korumalı Alışveriş’in yalnızca Madde 4’te düzenlenen kapsam için geçerli olduğunu, Korumalı Alışveriş kapsamında ilettiği talebin bir harcama itirazı/ters ibraz (chargeback) olmadığını, talebinin iyzico’nun tek taraflı olarak vereceği kararı ile reddedilebileceğini, iyzico’nun herhangi bir talebin çözümü veya bedel iadesi ile ilgili garanti veya taahhüt vermediğini bildiğini ve her ne sebeple olursa olsun talebinin reddedilmesi veya iadenin gerçekleşmemesi durumunda, iyzico’dan, yöneticilerinden veya çalışanlarından herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir.

  İşbu Sözleşmeye taraf olmakla Müşteri/Kullanıcı, iyzico'nun kişisel verilerini ve Müşteri/Kullanıcı ile Satıcı/Sağlayıcı arasında gerçekleşen Ödeme İşlemleri’ni ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az on (10) yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişi hizmet sağlayıcılara bir sözleşme karşılığı aktarabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini bildiğini kabul etmektedir.

  Müşteri/Kullanıcı, Korumalı Alışveriş programı dahilindeki bir Satıcı/Sağlayıcı’dan Korumalı Alışveriş kapsamında bir kez ürün satın aldıktan sonra ödeme yaptığı esnada iyzico’ya ilettiği Müşteri/Kullanıcı Bilgileri ve Kart Bilgileri’nin iyzico tarafından ödeme hizmetleri ve ona bağlı diğer hizmetlerin sunulabilmesi için saklanmasına, işlenmesine ve Korumalı Alışveriş programı üyesi Satıcı/Sağlayıcılar ile paylaşılmasına onay verdiğini ve iyzico tarafından bu konuda bilgilendirildiğini beyan kabul ve taahhüt etmektedir.

  Madde 7 - Fikri Mülkiyet

  Platform’un, Checkout/Kasa Sayfası’nın tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede iyzico tarafından oluşturulan tüm içerik ile iyzico logosu iyzico’ya aittir. Müşteri/Kullanıcılar, iyzico’nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

  Madde 8 – Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

  a.Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulamasına kayıt olma ve kullanma/güncelleme esnasında verdiği tüm bilgilerin/verilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması aracılığıyla, giriş yaptığı bilgileri (Ad-Soyad-TCKN-Doğum Tarihi, E-posta adresi, Cep telefonu) güncelleyemez.

  b.iyzico Mobil Uygulaması’nda kart saklama işlemi yapılması durumunda iyzico’nun sorumluluğu Kartın/Ödeme Aracının bilgilerinin güvenli bir şekilde saklanmasıyla sınırlıdır. iyzico, iyzico Mobil Uygulaması’na eklenen Kartlar/Ödeme Araçlarıyla Satıcı/Sağlayıcı nezdinde gerçekleştirilen alışverişlerin, Ödeme İşlemlerinin tarafı değildir. Müşteri/Kullanıcı, bu kapsamdaki işlemlerden kaynaklanan sorunlarını/taleplerini/itirazlarını Korumalı Alışveriş hükümleri saklı kalmak koşuluyla, işlemde kullanılan Kartı/Ödeme Aracını ihraç eden/veren bankaya veya ödeme kuruluşuna yönlendirmekle yükümlü olup, iyzico söz konusu sorunların/taleplerin/itirazların muhatabı değildir.

  c.Müşteri/Kullanıcı, teknik aksaklıklar da dahil olmak üzere iyzico’dan kaynaklanmayan sebeplerle iyzico Mobil Uygulamasını kullanamaması ya da iyzico Mobil Uygulaması kapsamındaki işlemleri gerçekleştirememesi durumunda iyzico’nun sorumluluğu bulunmadığını, iyzico’dan herhangi bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

  d.Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması’ndan yararlanabilmek amacıyla; kullandığı Mobil Cihazın fiziki muhafazası ve sistem erişim araçlarının (Müşteri/Kullanıcı e-posta, şifre, v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili her türlü önlemleri alacağını, aksi takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

  e. iyzico, gerekli gördüğü takdirde iyzico Mobil Uygulamasını güncelleyebilir ve daha önceki versiyonları üzerinden hizmet vermeyi durdurabilir. iyzico kendi inisiyatifiyle iyzico Mobil Uygulamasını veya iyzico Mobil Uygulaması içerisindeki her türlü hizmeti süreli veya süresiz olarak kapatabilir ve/veya bir veya birden çok hizmetin sunulmasını süreli veya süresiz durdurabilir.

  f. Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulamasını yürürlükteki mevzuata ve işbu Sözleşme koşullarına uygun kullanacağını, söz konusu uygulamayı kullanarak yaptığı işlemlerde virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, Truva atı, vs. gibi iyzico Mobil Uygulamasına veya iyzico’nun kullandığı her türlü cihaz, donanım ve yazılımlara veya bunların herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyallerin gönderilmemesi ve kullanılmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağını kabul eder.

  g. Müşteri/Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere aykırı davrandığının ve iyzico Mobil Uygulaması’nı ve Uygulama kapsamında sunulan hizmetleri kötüye kullandığının tespiti halinde iyzico’nun, Müşteri/Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkı bulunmakta olup, Müşteri/Kullanıcı bu hallerde iyzico’nun ve/veya 3. Kişi/kurumların doğmuş veya doğacak her türlü zararını tazmin edeceğini kabul eder.

  h. Müşteri/Kullanıcı, iyzico Mobil Uygulaması'nı kullanıldığı Mobil Cihazın tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutacağını ve Mobil Cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruyacağını, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için Mobil Cihazın güvenliğine dikkat edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  i. iyzico, Sözleşme hükümlerinde yaptığı değişiklikleri Uygulama üzerinden veya e-posta yolu ile Müşteri/Kullanıcı’ya bildirecektir. Söz konusu değişiklikler onaylandığı anda Müşteri/Kullanıcı için bağlayıcı olacaktır. Müşteri/Kullanıcı sözleşmeyi onaylamadığı durumda uygulama ve uygulama kapsamındaki hizmetleri kullanamayacağını kabul eder.

  j. Müşteri/Kullanıcı, Satıcı/Sağlayıcı tarafından İnternet Sitesi veya Mecra’da satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, iyzico'ya yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada iyzico'un sorumlu olmadığını kabul etmektedir.

  k. iyzico, Satıcı/Sağlayıcı’nın İnternet Sitesi veya Mecra’sında Platform’un kullanımını durdurma hakkına sahiptir. iyzico, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

  l. Müşteri/Kullanıcı Teslimat Tarihi’nden itibaren 3 (üç) gün içinde herhangi bir talepte bulunmadığı hallerde, iyzico’nun, ürün bedelini Satıcı/Sağlayıcı’nın hesabına transfer edebileceğini kabul etmektedir.

  Madde 9 – Fesih

  Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu Sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

  iyzico, Müşteri/Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve eklerini ihlal etmesi durumunda Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Müşteri/Kullanıcı, iyzico'nun uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

  Madde 10 – Genel Hükümler

  Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

  iyzico'nun kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

  Müşteri/Kullanıcı’ya yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar yazılı olarak bildirdiği e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacaktır. Müşteri/Kullanıcı, herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

  Müşteri/Kullanıcı, iyzico tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile iyzico hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini Checkout/Kasa Sayfası veya www.iyzico.com adresi üzerinde belirler.

  Müşteri/Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, iyzico'un, Müşteri/Kullanıcı’nın kişisel verileri de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın diğer verilerini, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3. kişilere aktarabileceğini kabul eder.

  iyzico işbu sözleşmeyi, e-mail aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.iyzico.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

  iyzico, www.iyzico.com internet sitesinde yer alan politikaları ve kuralları dönem dönem değiştirilebilir. Değişiklikler iyzico internet sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Platform kayıtlarının, taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

  Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

  iyzico'un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

  Madde 11 – Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

  a.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak iyzico tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  b.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Toplanan kişisel verileriniz, iyzico tarafından Korumalı Alışveriş ve Kart Saklama hizmetinin sunumu kapsamında, iyzico tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; iyzico’nun ve iyzico ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Korumalı Alışveriş hizmetinin etkin bir biçimde sunulabilmesi için Korumalı Alışveriş programı üyesi Müşteriler ile paylaşılması ile Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

  Kişisel verilerinizin iyzico tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan iyzico Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  c.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz yukarıda 11(b) maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya özellikle Bankalar olmak üzere işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresinde yer alan iyzico Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

  ç.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz iyzico tarafından açık rızanız doğrultusunda ve tarafınızla kurulacak olan sözleşmenin kurulması ve ifası için, internet sitesi ve diğer kaynaklardan fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında 11(b) ve 11(c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  d.Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, iyzico, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, iyzico tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Madde 12 – Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

  Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıkta Türk Hukuk Kurallarının uygulanacağını ve anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Dairelerinin de yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  Madde 13 – Ekler

  Müşteri/Kullanıcı, iyzico internet sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Müşteri/Kullanıcı aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladığını kabul eder.

  Gizlilik&Kişisel Veri Politikası
  Ters İbraz (Chargeback) Prosedürü


 • iyzico Yan Hizmetler Sözleşmesi


  1.Giriş

  İşbu iyzico Yan Hizmetler Sözleşme’si (“Sözleşme”) iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin (“iyzico”) ödeme hizmetleri yanında sunduğu hizmetlere ilişkin hüküm ve koşulları içermektedir. Kullanıcı’nın iyzico’nun sunduğu ödeme hizmetlerinden faydalanabilmesi için işbu Sözleşme’yi onaylamış olması yeterli olmayıp “Çerçeve Sözleşme”yi onaylaması gerekmektedir.

  2.Taraflar

  İşbu sözleşme; Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/140 Sarıyer İstanbul adresinde mukim iyzico ile (aşağıda tanımlanmış bulunan) Kullanıcı arasında akdedilmiş olup, Kullanıcı olacak kişinin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.


  3. Tanımlar

  Abonelik Hizmeti: Kullanıcı’nın süreklilik arz eden bir ürün veya hizmet satan Müşteri’ye düzenli ödeme yapmasını sağlayan uygulama

  iyzico: bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme'de belirtilen hizmetlerin sağlayıcısı olan iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi

  Kart Saklama: Elektronik ticaret, ödeme, bilgilendirme, finansal işlem uygulamalarının geliştirilmesi ve kartlı ödeme işlemlerinin hızlandırılması için iyzico tarafından geliştirilen ve işletilen uygulama

  Kart: Kullanıcı ÖHS tarafından Kullanıcıya verilmiş olan iyzico Kart Saklama uygulamasına açık kredi kartı / banka kartı / ön ödemeli kart

  Kart Bilgisi: Kartın ön yüzünde yer alan on altı haneli numara ve Kart’ın son geçerlilik tarihi

  Kullanıcı: Müşteri’nin Mecra’da satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmeti ödemesini iyzico aracılığıyla öderken iyzico’nun seçenek olarak sunduğu yan hizmetlerden faydalanan ve işbu Sözleşme’nin taraflarından birisi olan gerçek veya tüzel kişi

  Korumalı Alışveriş: iyzico tarafından Kullanıcı’ya ve Müşteri’ye sınırlı ürünleri kapsayan ve belirli bir süre için sağlanan ürün bedellerine yönelik koruma programı

  Korumalı Havale/EFT: Kullanıcı’nın bir Mecra’da satın almak istediği ürün veya hizmetin bedelini Korumalı Alışveriş koşulları kapsamında iyzico aracılığı ile banka hesabından havale veya EFT yaparak ödemesi

  Kullanıcı Bilgisi: Kullanıcı tarafından iyzico’ya beyan edilen Kullanıcı’nın ad-soyad, TCKN, e-posta adresi, gönderim adresi ve fatura adresi

  Kullanıcı ÖHS: Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği ödeme işlemlerinde kullanacağı Kartı çıkartan ödeme hizmeti sağlayıcı (ÖHS)

  Mecra: Müşteri’nin ürün ve/veya hizmetin satışını yapmak, Kullanıcı tarafından ise mal veya hizmetlerin satın alınması için kullanılan çevrimiçi ortamların tümü

  Müşteri: Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenilen, Mecra üzerinden ürün ve/veya hizmet satışı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi

  Teslimat Tarihi: Kullanıcı tarafından Mecra’dan satın alınan ürünün herhangi bir yöntem ile teslim alındığı tarih

  Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan Kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç

  Ödeme İşlemi: Mecra’da satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon.

  Checkout/Kasa Sayfası: iyzico tarafından geliştirilen, Kullanıcı’nın kimlik, teslimat, fatura adresi ve ödeme bilgilerini girdiği ve işbu Sözleşme’yi görüntüleyip onay verdiği sayfa.

  Platform: iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform

  Sistem Ortağı: Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan teknoloji, banka veya finans kuruluşu.

  Sözleşme: Kullanıcı ile iyzico arasında akdedilen işbu iyzico Yan Hizmetler Sözleşmesi

  Yetkili Personel: Kullanıcı’nın talebi üzerine Kullanıcı’ya yan hizmetlere ilişkin destek vermek ve iletişime geçmek üzere iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel

  4. Süre

  İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından gerekli kimlik bilgilerinin Checkout/Kasa Sayfası’nda ilgili formlara girilmesi ve gerekli elektronik onayın verilmesinin ardından yürürlüğe girecektir.

  5. Kapsam

  iyzico, Müşteri’nin Mecra üzerinde satışa arz ettiği ürün ve/veya hizmetin satın alınması esnasında ödeme işlemine aracılık etmektedir. Bu nedenle iyzico, Mecra üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.

  iyzico, Müşteri tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

  Aşağıdaki alım-satımlara ilişkin Ödeme İşlemleri, Korumalı Alışveriş kapsamında değildir:

  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler. Örnek: Hisse senedi, kıymetli madenler, kripto varlıklar
  b) Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sipariş üzerine kişiye özel hazırlanan ürünler. Örnek: Kişiye özel tasarlanmış veya üzerine işleme yapılmış ürünler
  c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
  d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların ürünler. Örnek: İç çamaşırı, kozmetik
  e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
  f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
  g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence, tatil, paket tur veya dinlenme amacıyla sunulan hizmetler
  h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi ürünler. Örnek: yazılım, oyun içi ürünler, e-kitap
  i) İtiraz süreci sona ermeden, Kullanıcı’nın onayı ile sunulan hizmetler
  j) Emlak ve taşıt satışına
  k) Hediye kartı
  l) İki tacir arasında yapılan ödemeler (Kişisel kullanım için olmayan alışverişler)
  m) Her türlü hizmet alımı ödemeleri
  n) Herhangi bir ürün alımı teşkil etmeyen para transferi işlemleri (bireysel veya işletmeler arasında)
  o) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında olmayan satışlar (alıcı ve satıcının yüz yüze gerçekleştirdiği satışlar)
  p) Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi varsa koruyucu unsurları açılmış olması halinde kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri
  q) İkinci el veya antika özelliği olan ürünler


  6.Yan Hizmetler

  iyzico tarafından verilen hizmetler kısaca;

  a.Ödeme Hizmeti

  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında “alıcı” konumunda olan Müşteri tarafından Mecra üzerinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerin, “gönderen” konumunda olan Kullanıcı tarafından siparişinin tamamlanmasının ardından Ödeme Aracı’nın kullanımı ile Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesi hizmetidir.

  Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemi gerçekleştirilmesine rağmen ödeme tutarının Sistem Ortağı tarafından iyzico’ya iletilmemesi halinde Ödeme İşlemi başarısız kabul edilecektir.

  Herhangi bir Ödeme İşlemi’nin kart hamilinin bilgisi veya rızası haricinde yapıldığına yönelik Sistem Ortağı’ndan bilgi alınması veya şüphe bulunması durumunda iyzico tarafından ilgili Ödeme İşlemi iptal edilebilecek, ödenen tutar iade edilebilecektir.

  İşbu Sözleşme kapsamındaki ödeme işlemlerinde iyzico Müşteri’nin yani Kanun kapsamında alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Kullanıcının gönderen olarak iyzico’dan ödeme hizmeti alabilmesi için Çerçeve Sözleşme’yi onaylaması gerekmektedir.

  b.Korumalı Alışveriş – Korumalı Havale/EFT

  Kullanıcı’nın Müşteri’ye Korumalı Alışveriş kapsamında, Korumalı Havale/EFT kullanarak banka hesabı ile veya diğer bir Ödeme Aracı ile ödeme yapması halinde aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır:

  i. Kullanıcı, Müşteri’nin satışa arz ettiği ürünün siparişini verdikten sonra, ürün bedelini Ödeme Aracı ile öder. Ödeme tutarı iyzico tarafından koruma hesabına transfer olur ve ürün bedelinin bu hesaba yatırıldığı Kullanıcı’ya ve Müşteri’ye e-posta ya da SMS ile bildirilir.

  ii. Müşteri, ürünü Kullanıcı ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme esnasında taahhüt ettiği kargo teslim süresine uygun olarak Kullanıcı’nın bildirdiği adresine gönderir ve gönderi bilgilerini Kullanıcı’ya sağlar.

  iii. Müşteri ürünün Kullanıcı’ya teslimini taahhüt ettiği sürede sağlamaz ise sipariş tarihinden itibaren 30 (gün) içinde ya da Kullanıcı tarafından gönderilen ürünün belirtilen nitelikleri taşımadığı iddiası ile veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun bir talep ile teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Kullanıcı, iyzico tarafından kendisine gönderilen Korumalı Alışveriş e-postasında bağlantısı yer alan destek sayfasından şikayetini ve varsa şikayetine ilişkin bilgi ve belgeleri iyzico’ya iletir.

  iv. Şikâyetin kendisine iletilmesinin ardından iyzico, koruma hesabında, şikâyet konusu Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme tutarı kadar meblağı tutar ve en kısa sürede şikâyet hakkında Müşteri ile iletişime geçer. Müşteri’nin şikâyeti kabul etmesi veya 3 (üç) iş günlük sürede şikâyete ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaması veya belge sunmaması halinde Kullanıcı’dan alım-satım konusu ürünü Müşteri’ye geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Müşteri’ye teslim edilmesi ve Müşteri’nin 3 (üç) iş günü süre içerisinde ürünün iadeye uygun olduğuna yönelik bildirimde bulunması veya bu 3 (üç) iş günlük sürede ürünün kendisine teslim edilmesine rağmen herhangi bir beyanda bulunmaması halinde ödeme tutarı Kullanıcı’ya iade edilir. Kullanıcı’nın şikâyet veya talebi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olsa dahi iyzico, tek taraflı vereceği kararı ile ürün bedelini Müşteri’ye aktarmaya ve Kullanıcı’yı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki haklarını kullanmak için gerekli mercilere yönlendirmeye karar verebilir. Bu gibi durumlarda Kullanıcı, Korumalı Alışveriş ile iyzico’nun kendisine herhangi bir hak temini garantisi vermediğini bildiğini, anladığını, iyzico’dan bu sebeple herhangi bir nam altında zarar, ziyan tazmini talebinde bulunmayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir. Şikayetin konusu, satın alınan ürünün teslim edilmemesi ise şikayetin kendisine iletilmesi sonrası Müşteri 3 (üç) iş günü içerisinde geçerli bir kargo bilgisi veya belgesi sunmalıdır. Aksi halde bu sürenin sonunda ödeme tutarı Kullanıcı’ya iade edilebilecektir.

  v. Müşteri, Kullanıcı’nın şikayetini kabul etmemesi halinde şikâyetin haklı olmadığını kanıtlayan kargo teslim tutanağı, sözleşme, fatura veya diğer belgelerini iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu şikâyet ile ilgili şikâyetin reddedilmesi veya şikâyetin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir. Alım-satım işleminin konusu ürüne ilişkin iyzico tarafından Kullanıcı’nın şikâyeti kabul edilmişse, Kullanıcı’dan ürünü Müşteri’ye geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Müşteri’ye işbu Protokol’ün 5.b.iv bendinde belirtildiği şekilde teslim edilmesi halinde ödeme tutarı Kullanıcı’ya iade edilir. Eğer Müşteri’nin Kullanıcı tarafından geri gönderilen ürüne dair itirazının bulunması halinde Müşteri, geri gönderilen ürünün iadeye uygun olmadığını kanıtlayan belgelerini 3 (üç) iş günü içerisinde iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu şikâyet ile ilgili şikâyetin reddedilmesi veya şikâyetin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir.

  vi. iyzico, Kullanıcı ve Müşteri arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün bedelini koruma hesabında tutma hakkına sahiptir.

  vii. iyzico, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan Kullanıcı Bilgisini, Kullanıcı’nın Korumalı Alışveriş kapsamında gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.


  c.Kart Saklama

  Kullanıcı’nın Müşteri’ye ödeme yaparken Kart’ının iyzico nezdinde saklanmasını ve diğer Müşteriler’e ödeme yaparken de bu saklı kartını kullanmayı talep etmesi halinde aşağıdaki koşullar geçerli olacaktır:

  i. Kart Saklama hizmeti kapsamında gerekli işlemlerin tamamlanabilmesi için Kullanıcı’nın Mecra’da başarılı bir alışveriş yaparak talep edilen ek bilgileri doğru bir şekilde sağlaması gerekmektedir.

  ii. Kullanıcı ÖHS’nin bir işleme onay vermemesi, Kullanıcı’nın, Kullanıcı ÖHS tarafından gönderilen tek kullanımlık şifreyi doğru ve zamanında girmemiş olması ve benzeri sebeplerle Kart Saklama’nın kullanılması ve belirli bir işlemin tamamlanması mümkün olmayabilecektir. Bu süreçlerdeki bilgi ve işlem eksiklikleri ve ödemenin tamamlanmaması sebepleriyle iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  iii. iyzico; Kullanıcı Bilgilerini, Kart Bilgisini, Kullanıcıya ait iyzico Kart Saklama kullanım ve işlem bilgilerini, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa, istatistiki değerlendirmeler, ve iyzico Kart Saklama’nın işletilmesi amacıyla; bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken sürelerde saklayabilir, işleyebilir ve işbu sözleşme ile belirlenen koşullarda, Müşteri, Sistem Ortağı, Kullanıcı ÖHS’ye iletebilir.

  iv. Kullanıcı, Kart Saklama kapsamında Kart ile ilgili olarak Kart Bilgisi bilgilerini girecek olup, iyzico, Kart Saklama hizmeti kapsamında Kullanıcının Kartına ilişkin Kart Bilgisi dışında kalan numaralar, amblemler ve benzeri herhangi bir bilgiyi kendi sistemleri üzerinde saklamayacaktır.

  v. Kullanıcı’nın, bu maddedeki koşulları gerçekleştirmesinin ardınan Kart Saklama hizmeti, dahil olan tüm Müşteriler için geçerli olacaktır. Kart Saklama hizmetinden faydalanabilmesi için Kullanıcı, ilgili Mecra’larda e-posta adresi, şifre bilgisi veya talep edilen diğer kimlik tanımlayıcılar ile üyelik oluşturur. Bu üyelik bilgileri ile Mecra’ya giriş yaparak ve daha sonra iyzico’nun kimlik tanımlama adımını tamamlayarak Kart Saklama uygulamasından faydalanabilir. Bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği Kullanıcının sorumluluğunda olup Kullanıcı e-posta adresi, şifre veya diğer kimlik tanımlayıcı bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kendisine ait kimlik tanımlayıcılar ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  vi. Kullanıcı, iyzico Kart Saklama Hizmeti’ni kullanarak kaydettiği Kart’ını kaybetmesi veya çaldırması gibi durumlarda Kullanıcı ÖHS’si ile iletişime geçmek ve çalınan Kart’ın kapatılmasını sağlamaktan münhasıran kendisi sorumludur. Belirtilen yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde iyzico nezdinde saklanan çalıntı/kayıp Kartı ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden iyzico hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

  vii. iyzico, Kart Saklama kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, iyzico ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

  viii. iyzico, Kullanıcı tarafından Kullanıcı olma işlemleri sırasında beyan edilen Kullanıcı’nın iletişim bilgileri aracılığıyla Kullanıcı ile, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa amacıyla iletişime geçebilir, Kullanıcıya iletiler gönderebilir.

  ix. iyzico, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan Kullanıcı Bilgisini, Kart Bilgisini, Kullanıcı’nın iyzico Kart Saklama’da gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.

  x. Kullanıcı, iyzico nezdinde saklanan Kart Bilgileri’ni iyzico mobil uygulamasından, varsa bu işleme özgülenmiş internet sitesinden veya Yetkili Personel’e bu talebini ileterek silebilir.

  d.Abonelik Hizmeti

  Kullanıcı’nın bir Müşteri’den süreklilik arz eden ürün veya hizmet satın alması halinde Kart Bilgileri, iyzico Kart Saklama kapsamında iyzico tarafından saklanacak ve söz konusu Müşteri’ye Kullanıcı’nın seçtiği süre ve sıklıkta ödeme yapılacaktır. Kullanıcı, dilediği zaman iyzico’ya Abonelik Hizmeti’nin durdurulması yönündeki talebini iletebilecektir. Ancak Kullanıcı’nın satın aldığı ürün veya hizmetin, Kullanıcı ile Müşteri arasında belirlenen özel koşullar sebebiyle belirli bir taahhüt süresinin olması gibi hususlar sebebiyle Kullanıcı’nın Abonelik Hizmeti’ni iptal edememesi halinde iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu doğmayacak, Kullanıcı bu kapsamda zarara uğradığını ileri sürerek iyzico’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaktır.

  7.Kullanım Şartları

  Kullanıcı tarafından iyzico yan hizmetlerinin ve özellikle Korumalı Alışveriş ve Korumalı Havale/EFT’nin kullanımı esnasında aşağıda belirtilen davranışlar Sözleşme’ye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir ve Kullanıcı iyzico hizmetlerinden faydalanamayacaktır:

  i. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu Sözleşme veya eklerinin ihlali.
  ii. Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
  iii. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olunması gibi) veya Kullanıcı statüsünün engellenmiş olmasına rağmen iyzico hizmetlerinin kullanılması,
  iv. Aldatıcı, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belgeler ile bir Ödeme İşlemi’ne ilişkin Korumalı Alışveriş kapsamında talep öne sürülmesi,
  v. iyzico'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
  vi. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
  vii. iyzico'ya veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
  viii. Kullanıcı profili değerlendirme ve benzeri sistemleri bozmaya yönelik davranışlar dahil, iyzico altyapısına veya sistemine zarar verilmesi,
  ix. Herhangi bir amaçla iyzico’ya robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
  x. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
  xi. iyzico’ya ait (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
  xii. Platform’un, ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem için kullanılması ve
  xiii. Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

  Kullanıcı, Korumalı Alışveriş hizmetinden faydalanırken iyzico’nun bir tahkim mercii olmadığını, Korumalı Alışveriş’in yalnızca Madde 5’te düzenlenen kapsam için geçerli olduğunu, Korumalı Alışveriş kapsamında ilettiği şikayetin bir harcama itirazı/ters ibraz (chargeback) olmadığını, şikayetinin iyzico’nun tek taraflı olarak vereceği kararı ile reddedilebileceğini, iyzico’nun herhangi bir şikayetin çözümü veya bedel iadesi ile ilgili garanti veya taahhüt vermediğini bildiğini ve her ne sebeple olursa olsun şikayetinin reddedilmesi veya iadenin gerçekleşmemesi durumunda, iyzico’dan, yöneticilerinden veya çalışanlarından herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını beyan kabul ve taahhüt etmektedir.

  İşbu Sözleşmeye taraf olmakla Kullanıcı, iyzico'nun kişisel verilerini ve Kullanıcı ile Müşteri arasında gerçekleşen Ödeme İşlemleri’ni ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az on (10) yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişi hizmet sağlayıcılara bir sözleşme karşılığı aktarabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini bildiğini kabul etmektedir.

  Kullanıcı, Korumalı Alışveriş programı dahilindeki bir Müşteri’den Korumalı Alışveriş kapsamında bir kez ürün satın aldıktan sonra ödeme yaptığı esnada iyzico’ya ilettiği Kullanıcı Bilgileri ve Kart Bilgileri’nin iyzico tarafından ödeme hizmetleri ve ona bağlı diğer hizmetlerin sunulabilmesi için saklanmasına, işlenmesine ve Korumalı Alışveriş programı üyesi Müşteriler ile paylaşılmasına onay verdiğini ve iyzico tarafından bu konuda bilgilendirildiğini beyan kabul ve taahhüt etmektedir.

  8.Fikri Mülkiyet

  Platform’un, Checkout/Kasa Sayfası’nın tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede iyzico tarafından oluşturulan tüm içerik ile iyzico logosu iyzico’ya aittir. Kullanıcılar, iyzico’nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

  9.iyzico’nun Hakları

  Kullanıcı, Müşteri tarafından Mecra’da satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle ilgili olarak, iyzico'ya yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada iyzico'un sorumlu olmadığını kabul etmektedir.

  iyzico, Müşteri’nin Mecra’sında Platform’un kullanımını durdurma hakkına sahiptir. iyzico, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

  iyzico, yasalara, uluslararası kart kuruluşları kurallarına ve iyzico politikalarına aykırılık ya da ulusal ve uluslararası yaptırım listelerinde eşleşme hallerinde veya bu hallerin varlığına ilişkin kuvvetli bir şüphenin bulunması halinde Kullanıcı’yı iyzico hizmetlerinin tümünden men edebilir. Böyle bir durumda iyzico Kullanıcı’ya ilişkin kişisel verileri yasal merciler ile paylaşabilir.

  Kullanıcı Korumalı Alışveriş kapsamında Teslimat Tarihi’nden itibaren 3 (üç) gün içinde herhangi bir şikâyet bildiriminde bulunmadığı hallerde, iyzico’nun, ürün bedelini Müşteri’nin hesabına transfer edebileceğini kabul etmektedir.

  10.Fesih

  Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu Sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

  iyzico, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve eklerini ihlal etmesi durumunda Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Kullanıcı, iyzico'nun uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

  11.Genel Hükümler

  Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

  iyzico'un kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

  Kullanıcı’ya yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar yazılı olarak bildirdiği e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacaktır. Kullanıcı, herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.

  Kullanıcı, iyzico tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile iyzico hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini Checkout/Kasa Sayfası, www.iyzico.com adresi veya iyzico mobil uygulaması üzerinde belirler.

  Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, iyzico'nun, Kullanıcı’nın kişisel verileri de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın diğer verilerini, Gizlilik&Kişisel Veri Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak işleyebileceğine ve 3. kişilere aktarabileceğine ilişkin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul eder.

  iyzico işbu sözleşmeyi, e-mail aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.iyzico.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

  iyzico, www.iyzico.com internet sitesinde yer alan politikaları ve kuralları dönem dönem değiştirilebilir. Değişiklikler iyzico internet sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.

  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Platform kayıtlarının, taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

  Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

  iyzico'un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

  Madde 12 – Ekler

  Kullanıcı, iyzico internet sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. Kullanıcı aşağıda yer alan kuralları da okuyup anladığını kabul eder.

  Gizlilik&Kişisel Veri Politikası
  KVKK Aydınlatma Metni
  Ters İbraz (Chargeback) Prosedürü


iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/140 Sarıyer İstanbul
 • [email protected]
 • +90 216 599 01 00
  7/24 canlı telefon ve iyzico mobil uygulaması üzerinden chat desteği
 • Ticari Sicil No: 867612
 • Vergi No: MASLAK VD. 4830343157
 • Mersis No: 0483034315700019