Bu yaz alışverişlerini iyzico ile Öde, her ay 500 TL toplamda 2.000 TL kazan.Detaylar:

4.2

1.2M+ İndirme

İndir

Kullanıcı Sözleşmeleri Hakkında

Haklarınızın ve yükümlülüklerinizin detaylarını bu sayfada yer alan sözleşmelerde bulabilirsiniz.

 • Çerçeve E-Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Sözleşmesi


  ÇERÇEVE E-PARA İHRACI VE ÖDEME HİZMETİ SÖZLEŞMESİ.

  1. TARAFLAR
  İşbu Çerçeve E- Para İhracı ve Ödeme Hizmeti Sözleşmesi ("Sözleşme"); aşağıda tanımlı iyzico ile Kullanıcı arasında akdedilmiştir.

  İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından çevrimiçi olarak kabul edilerek yürürlüğe girecek olup, Kullanıcı, iyzico elektronik para ve ödeme hizmetlerinin kullanımının işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin uzaktan iletişim aracı vasıtası ile akdedilmesine ilişkin, Sözleşme öncesinde onaylamış olduğu ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Kendim İçin iyzico Hizmetleri Onay ve Bilgilendirme Formu” ile gerekli bilgilendirmenin kendisine yapıldığını kabul etmektedir.

  iyzico İletişim Bilgileri:
  Adres: Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sokak No: 3 İç Kapı No: 10 Üsküdar İstanbul
  Telefon Numarası: 0216 599 01 00
  İnternet Sitesi: www.iyzico.com
  E-Posta Adresi: [email protected]

  iyzico, ilgili mevzuat uyarınca sözleşmede herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden 30 (otuz) gün önce Kullanıcı’ya e-posta ve/veya diğer elektronik iletişim araçları ile değişiklik bildiriminde bulunacak ve yenilenmiş sözleşmeyi internet sitesinde yayınlayacaktır. Kullanıcı’nın tüketici sıfatını haiz olmadığı durumlarda değişiklik bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

  İşbu Sözleşme kapsamında iyzico ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.
  2. TANIMLAR
  Alıcı: Ödeme hizmetine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
  Alışveriş Kredisi: Kullanıcı’nın Mecra’da satışa arz edilen ürün veya hizmetlerin finansmanı için Kredi Kuruluşu’na yapacağı başvuru sonucunda, Kredi Kuruluşu tarafından uygun görülen koşul ve tutarda Kullanıcı’ya kullandırılacak kredidir.
  Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  Elektronik Para: Kullanıcı’dan alınan fon karşılığı iyzico tarafından ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, iyzico dışında diğer gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kabul edilen ve Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değerdir.
  Fon: Banknot, madeni para, kaydi para veya elektronik paradır.
  Fona çevirme: Elektronik paranın banknot, madeni para veya kaydî paraya çevrilmesidir.
  Gönderen: Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın Ödeme Emri veren gerçek veya tüzel kişidir.
  Güçlü Kimlik Doğrulama: Kimlik doğrulamada kullanılan ve bir bileşenin ele geçirilmesinin diğer bileşenin güvenliğini tehlikeye atmayacağı en az iki bileşenden oluşan, bu iki bileşenin de Kullanıcı’nın bildiği, sahip olduğu veya biyometrik bir karakteristiği olan bileşen sınıflarından farklı ikisine ait olacak şekilde seçildiği yöntemdir.
  Harcama İtirazı: Bir banka, kredi kartı, ön ödemeli kart ile yapılan ödeme işlemine uluslararası kart kuruluşlarınca belirlenen sebepler ve kurallar çerçevesinde kart hamili tarafından Kart Çıkaran Kuruluş’a yapılan itirazdır.
  Hassas Ödeme Verisi: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileridir.
  İş Günü: Resmî tatiller haricinde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleridir.
  İşlem Limiti: Tek seferde ve/veya aylık olarak (toplamda) Kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilen azami işlem tutarıdır.
  iyzico: iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’dir.
  iyzico ile Öde: Bünyesinde çeşitli ödeme yöntemleri barındıran dijital cüzdan hizmeti
  iyzico Kart Saklama: Kullanıcıların, ödeme kartlarını saklayarak, daha sonraki işlemlerinde kart bilgilerini tekrar vermeden kolay ve hızlı ödeme yapabilmelerini sağlayan ve iyzico tarafından geliştirilen güvenli bir servistir.
  Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
  Kart Bilgisi: Kartın ön yüzünde yer alan on altı haneli numara ve Kart’ın son geçerlilik tarihidir.
  Kart Çıkaran Kuruluş: Banka, kredi kartı veya ön ödemeli kart düzenleme yetkisini haiz bankalar ile diğer kuruluşlardır.
  Kişisel güvenlik bilgileri: Ödeme Aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi Ödeme Aracı’nı ve Ödeme Aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgileridir.
  Koruma Hesabı: 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bir banka nezdinde, iyzico adına açılmış ve ödeme işlemine konu Fonların korunması amacıyla kullanılan hesaplar
  Korumalı Alışveriş: iyzico tarafından Kullanıcı’ya ve Alıcı’ya belirli bir süre için sağlanan ürün bedellerine yönelik koruma programıdır.
  Kredi Kuruluşu: Kullanıcı’ya Alışveriş Kredisi’nin sağlanması için iyzico ile işbirliği içerisinde olan finansal kuruluştur.
  Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
  Kullanıcı: iyzico tarafından ihraç edilen Elektronik Para’yı satın alan ve ihraç edilmiş elektronik paraları mal veya hizmet alımında ya da Ödeme Hesabı’ndan para göndermede kullanan veya Elektronik Para yüklemesi yapmaksızın yalnızca ödeme hizmetlerinden faydalanan iyzico müşterilerini ifade etmektedir.
  MASAK: Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu
  Mecra: Alıcı’nın ürün ve/veya hizmet satışı yaptığı çevrimiçi veya çevrimdışı ortamların tümüdür.
  Mevzuat: 6493 sayılı Kanun, alt düzenlemeleri ve Ödeme ve Elektronik Para Sistemleri alanında mevcut olan diğer düzenlemeler.
  Ödeme Aracı: Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart, internete bağlanma özelliği olan bilgisayar, akıllı telefon, şifre ve benzeri kişiye özel araçtır.
  Ödeme Emri: Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimattır.
  Ödeme Hesabı: Kullanıcı adına iyzico nezdinde açılan ve ödeme hizmetlerinin sunulmasında kullanılan hesap, iyzico hesabıdır.
  Ödeme Hizmeti: iyzico’nın Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca sunmakta olduğu ödeme hizmetleridir.
  Ödeme İşlemi: Mecra’da satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile Sistem Ortağı ve Kullanıcı arasında yürütülen bir dizi operasyon
  Ön Ödemeli iyzico Kart (iyzico Kart veya Kart): iyzico tarafından üretilen ve kullanıcının Ödeme Hesabı’na erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen veya içerisinde ön ödemeli değer taşınabilen sanal veya fiziksel kartları ifade etmektedir.,
  Sistem Ortağı: Ödeme İşlemleri’nin gerçekleşmesi konusunda iyzico ile işbirliğinde bulunan teknolojik çözüm ortağı, finans kuruluşu veya bankadır.
  Temsilci: Sözleşmede iyzico tarafından taahhüt edilen hizmetler kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi adına iyzico hesabına ve adına hareket eden/edecek olan ve iyzico internet sitesinde bilgilerine yer verilen/verilecek olan kişi/kişileri ifade eder.
  Uluslararası Kart Kuruluşu: Bir kartlı sistem kuruluşunun işleyişini destekleyen altyapı ve ödeme sisteminden bağımsız olarak, bu işleyişin yürütülmesinden sorumlu yönetim ve karar organları ile organizasyon yapısını da içinde bulundurması dâhil olmak üzere, kartlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan kurallar, uygulamalar, rehberler ve standartlar bütününün oluşturulmasından sorumlu uluslararası kuruluşlar.

  3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
  İşbu Sözleşme, iyzico tarafından Kanun kapsamında Kurum’dan aldığı faaliyet izni çerçevesinde verilmekte olan Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’nden Kullanıcı’nın faydalanabilmesine ilişkin koşulları ve Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.
  4. KAYIT
  Kullanıcı’ların iyzico hizmetlerinden yararlanması, iyzico ile işbu Sözleşme ve Ekleri’ni imzalaması ve Kullanıcı’ların sürekli ödeme hizmetlerinden yararlanırken Ödeme Emri’ni Ödeme Aracı vasıtasıyla vermeleri koşuluna bağlıdır. Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca işbu Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca, iyzico, Kullanıcılar’ın usulüne uygun Ödeme Aracı ile verilmiş Ödeme Emri’ni içeren başvurularını iyzico’nun belirleyeceği şekilde alma ve bunları sonuçlandırma yetkilerine sahip olacaktır.
  5. KULLANICI’NIN SUNMASI GEREKEN BİLGİLER

  Kullanıcılar iyzico hizmetlerinden kendi nam ve hesaplarına faydalandıklarını ve başkası hesabına hareket etmediklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı’nın kendi adına ancak başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak işbu durumu ve sistemde kayıtlı hattını 3. kişiye devretmesi halinde kimlik, iletişim ve diğer kimlik tespitine konu bilgilerinin değişmesi halinde bu durumu iyzico’ya yazılı olarak bildireceğini ve Kullanıcının işbu madde kapsamındaki bildirimine istinaden, iyzico tarafından kimlik tespit/ bilgi temin talebinde bulunulabileceğini kabul eder. Aksi halde Kullanıcı, iyzico’nun Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder.

  6. iyzico ELEKTRONİK PARA İHRACI VE KULLANIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

  a. Kullanıcı tarafından iyzico web arayüzünden Ödeme Aracı vasıtasıyla veya banka hesabı üzerinden havale/EFT ile veya Alıcı’nın Mecra üzerindeki ödeme sayfası üzerinde Korumalı Alışveriş kapsamında Ödeme Aracı vasıtasıyla veya banka hesabı üzerinden havale/EFT ile Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması halinde iyzico, Kullanıcı tarafından iletilen fon kadar Elektronik Para’yı ihraç ederek Kullanıcı’ya sunacaktır. iyzico, Elektronik Para karşılığında aldığı fonun tutarını gösteren dekontu elektronik ortamda Kullanıcı’ya iletecektir.
  b. Kullanıcı, Korumalı Alışveriş kapsamında satın aldığı bir ürüne ve/veya hizmete ilişkin, satın alma işlemini Ödeme Aracı veya Elektronik Para ile yapıp yapmadığı fark etmeksizin, bedel iadesine hak kazandığı durumlarda iyzico’nun Alıcı tarafından iade edilen tutar kadar Elektronik Para ihraç ederek Kullanıcı’nın iyzico’daki hesabında hazır edeceğini kabul etmektedir.
  c. iyzico, Mevzuat ve diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para’nın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin, her halde en geç ertesi iş günü sonuna kadar yapmakla yükümlüdür. Geri ödeme Elektronik Para’nın fona çevrilmesi ve Kullanıcı’nın iyzico’daki hesabında hazır edilmek suretiyle gerçekleştirilir.
  d. Kullanıcı, herhangi bir zamanda Elektronik Para’nın kısmen veya tamamen fona çevrilmesi talebinde bulunabilecektir. iyzico, Mevzuat uyarınca aksi yönde bir hak veya yükümlülüğü bulunmadığı sürece, Kullanıcı’nın talebi üzerine Elektronik Para karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirecektir. Geri ödemeye ilişkin ücretlendirme detayları EK-1’de düzenlenmektedir.
  e. iyzico, Elektronik Para’nın karşılığı olan fonları, yalnızca kullanıcıların sistemde kayıtlı olan banka hesaplarına ödemektedir. Ödemenin yapılabilmesi için kullanıcının banka hesabının onaylanmış olması, iyzico tarafından talep edilen kimlik doğrulama bilgilerinin kullanıcı tarafından temin edilmiş ve iyzico tarafından gerçekleştirilecek, Kullanıcı’ya ilişkin kimlik doğrulama/tespiti adımının başarı ile sonuçlanmış olması gerekmektedir.
  f. iyzico ile Öde kapsamındaki tüm işlemlerde Güçlü Kimlik Doğrulama uygulanmayabilir.
  g. Fona çevirme işleminde Kullanıcı, güvenlik sebepleri dolayısıyla yalnızca kendisine ait olan ödeme hesaplarına veya araçlarına geri ödeme talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda iyzico tarafından talep edilebilecek IBAN numarası dahil tüm bilgilerin iyzico’ya eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir. iyzico, kimlik tespiti/doğrulama işlemi tamamlanana kadar Elektronik Para teminine dair hizmeti kesintiye uğratma hakkına sahiptir.
  h. Kullanıcı’nın mobil ödeme yöntemi ile ilettiği Elektronik Para ihracı talebi neticesinde iyzico hesabına yüklenen Elektronik Para tutarlarının geri ödemesi sadece Kullanıcı’nın yükleme esnasında kullandığı mobil hatta gerçekleştirilecektir. Kullanıcı, mobil hattı ile iyzico hesabına yaptığı Elektronik Para yüklemesi tutarlarını nakit olarak çekemez, kendisine ya da başkasına ait hesaba aktaramaz. Bu ödemelerde aracı olarak kullanılan bankalardan, mobil operatörlerden veya diğer üçüncü taraflardan kaynaklanan gecikmelerden ve bu yöndeki zararlardan iyzico sorumlu değildir.
  i. Elektronik Para kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında belirtilen şekilde bir geri ödeme veya iade söz konusu olması halinde, Kullanıcı, ilgili geri ödemenin veya iadenin Elektronik Para cinsinden yapılacağını kabul eder. Kullanıcı tarafından iadesi talep edilen tutarın ve/veya aylık bakiye ve/veya kullanım tutarının yürürlükteki mevzuat ile öngörülen rakamsal sınırların üzerinde olması halinde, iade için iyzico tarafından belirlenecek ve belirtilecek yöntem ile kimlik tespiti yaptırması gerekeceğini, aksi halde kendisine bir iade yapılmasının söz konusu olmayacağını kabul eder. iyzico, kimlik tespiti işlemi tamamlanana kadar Elektronik Para teminine dair hizmeti kesintiye uğratma hakkına sahiptir.
  j. Kullanıcı’nın Elektronik Para veya Ödeme Hizmeti kapsamında iyzico’ya ödeme yaparken kullandığı kredi kartı veya banka kartı bilgileri iyzico’nun PCI-DSS Level 1 güvenlik uyumluluğu bulunan sisteminde saklanacak, Kullanıcı saklanan bu kart bilgileri ile daha sonra ödeme işlemi gerçekleştirebilecek veya saklı olan kart bilgilerini yönetim arayüzü veya mobil uygulamadan silebilecektir. iyzico, kart saklama veya saklı kart ile ödeme yapma aşamalarında Kullanıcı’yı doğrulamak maksadıyla ek güvenlik adımları belirleyebilecektir.

  7. iyzico ÜZERİNDEN KULLANICI’NIN BANKA/KREDİ KARTI İLE YAPACAĞI GÜVENLİ ÖDEMELERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

  a. İşbu Sözleşme kapsamında, Kullanıcı, iyzico hesabına tanımladığı banka/kredi kartları ile iyzico’nın sunduğu güvenli ödeme hizmetlerinden faydalanabilir.
  b. Kullanıcı, 7.a.madde kapsamında bahsedilen hizmetlerden yararlanmak için kullanmak istediği banka/kredi kartını iyzico hesabına tanımlayacaktır.
  c. iyzico hesabına tanımlanacak banka/kredi kartları, MASAK tarafından belirlenen işlem limitleri kapsamındaki istisnalar/düzenlemeler ve Kullanıcı’nın yüz yüze kimlik tespitinin yapılmış olması durumu haricinde sadece iyzico hesap sahibinin adına düzenlenmiş bir kart olmalıdır.
  d. Bu işlemden sonra ödeme tutarı kadar bir meblağ; iyzico tarafından, Kullanıcı’nın banka/kredi kartından çekilerek karşılığında Elektronik Para ihraç edilir.
  e. Kullanıcı, bu şekilde Elektronik Para’ya çevrilen tutarı; mal ve/veya hizmetlerin alımında kullanabilir.
  f. Kullanıcı’nın bu madde kapsamındaki banka/kredi kartı işlemleri Kullanıcı ile ilgili banka/kredi kartını ihraç eden Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı arasındaki sözleşme hüküm ve koşullarına tabi olup, bu banka/kredi kartı işlemleriyle ilgili iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  8. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

  8.1 Ödeme Hizmeti’ne İlişkin Hak ve Yükümlülükler

  a. Kullanıcı, Ödeme Hizmeti’nden işbu Sözleşme’nin akdi ile birlikte iyzico nezdinde oluşturulacak iyzico hesabı aracılığı ile faydalanabilecek, ödeme işlemleri ise Kullanıcı adı, şifre bilgileri ve diğer doğrulama yöntemleri ile gerçekleştirecektir.
  b. Kullanıcı, Ödeme Emri’nin iyzico’ya ulaştığı anda Ödeme Emri’nin geri alınamayacağını kabul eder. Ödeme Emri, iyzico’ya herhangi bir İş Günü saat 17:00 sonrasında ulaştığı takdirde, takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılacaktır.
  c. Ödeme Hizmeti kapsamında iyzico, Kullanıcı tarafından yapılan ödemelere ilişkin olarak kendisine iletilen bedelleri, aşağıda belirtilen onay süreçlerinin tamamlanmasını takiben Alıcı’ya aktarmayı taahhüt etmektedir.
  d. Sözleşme kapsamında iyzico, Ödeme Emri’ne esas meblağın; Kullanıcı tarafından Ödeme Emri’nin verildiği tarihi takip eden azami 2 (iki) İş Günü içerisinde Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmasından sorumludur. iyzico bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcı’nın Ödeme Hesabına iade edecektir.
  e. Kullanıcı’nın verdiği Ödeme Emri’ni yalnızca, Kullanıcı ile Kullanıcı’nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı arasında karşılıklı mutabakat sağlanması halinde geri alınabilecektir.
  f. Kullanıcı, iyzico hesabını (ilgili kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’nı ve Hassas Ödeme Verileri’ni korumaktan sorumlu olacak, bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için tüm makul ve gerekli önlemleri alacaktır.
  g. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı yalnızca ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla, Ödeme Aracı’nı teslim aldığı ve/veya Ödeme Aracı üzerinde kullanım ve tasarruf imkânına sahip olduğu andan itibaren, makul ve gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. Bahsi geçen bilgiler ve/veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu derhal 11. Madde’de düzenlenen iletişim kanallarından birisi ile iyzico’ya bildirmekle yükümlüdür.
  h. Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşlemleri’nde Alıcı tarafından yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve/veya gerçekleşen Ödeme İşlemi tutarının, Kullanıcı’nın harcama geçmişi, sözleşme şartları ve Kullanıcı ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, geri ödeme Kullanıcı tarafından ve yalnızca Ödeme İşlemi’nin konusu olan malın tüketilmemiş veya hizmetin alınmamış ve/veya Ödeme İşlemi tutarının mükerrer olacak şekilde Alıcı’dan iade alınmamış olması koşulu ile talep edilebilecektir. iyzico, Kullanıcı’dan, geri ödeme talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Kullanıcı tarafından geri ödeme talebi, Ödeme İşlemi‘nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde yapılmalıdır. Ödeme İşlemi’nin sözleşmede yer alan referans döviz kuruna uygun olarak gerçekleştirilmesi kaydıyla, Kullanıcı yukarıda bildirilen koşulların oluştuğu iddiasını döviz kurundan kaynaklanan nedenlere dayandıramaz. iyzico, Kullanıcı‘nın geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde kabul ederek geri ödemeyi eksiksiz yapacak ya da gerekçeleri ile birlikte reddederek Kullanıcı’nın başvurabileceği hukuki yolları bildirecektir. Bu süreç; yukarıda bildirilen geri ödeme talep koşullarının döviz kurundan kaynaklı oluştuğu durumlar için kanunen geçerli değildir. İleri tarihli ödemeler, talimatlı ödemeler gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayın doğrudan iyzico‘ya verilmesi veya ödemenin gerçekleştirilmesi gereken tarihten en az 1 (bir) ay önce Kullanıcı‘ya bildirimde bulunulması hallerinde, Ödeme İşlemi için Kullanıcı‘nın herhangi bir geri ödeme talep etme hakkı bulunmamaktadır.
  i. iyzico, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Kullanıcı, iyzico tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. iyzico, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir. Kimlik teyidi yapılmamış Kullanıcılar için İşlem Limitleri 5549 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemelerinde belirtildiği şekilde olacaktır.
  j. Hizmet kapsamında gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin aşağıda belirtilen bilgiler, Kullanıcı tarafından iyzico mobil uygulamasında/yönetim arayüzünde ya da SMS yolu ile veya ödeme kaydedici cihazdan çıkacak slipler üzerinden görüntülenebilecektir:

  i. Ödeme işlemine özgü referans bilgisi ve Alıcı‘ya ilişkin bilgi
  ii. Kullanıcı’nın ödeme hesabının borçlandırıldığı para birimi veya Ödeme Emri’nde belirtilen para birimi cinsinden Ödeme İşlemi tutarı
  iii. Ödeme İşlemi için Kullanıcı tarafından ödenen/ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü
  iv. Varsa Ödeme İşleminde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan Ödeme İşlemi’nin tutarı
  v. Ödeme Emri’nin alındığı veya Kullanıcı’nın hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi

  k. iyzico’nun Kanun uyarınca koruma hesaplarına faiz uygulaması ve kredi verme faaliyetinde bulunması söz konusu olmayıp, Kullanıcı iyzico’dan bu kapsamda bir talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  l. Aşağıdaki Korumalı Alışveriş hükümleri saklı kalmak koşulu ile mal ve/veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde, ilgili fatura, irsaliye, garanti belgesi, kullanım kılavuzu vb. zorunlu belgelerle birlikte teslimi Alıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, iyzico aracılığı ile satın alınan mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak iyzico’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, mal ve/veya hizmetin yasalara ve ahlaka uygun olmasını ve eksiksiz olarak temin veya teslim edilmesini, fatura, irsaliye, garanti belgesi vb. yasal düzenlemelere göre zorunlu belgelerin Kullanıcı’ya sunulmasının Alıcı’nın yükümlülüğünde olduğunu ve bunlara ilişkin olarak herhangi bir iyzico’nun sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Alıcı ile arasında çıkabilecek her türlü ihtilafta iyzico’nun taraf olmadığını ve iyzico’yu işbu yöndeki tüm taleplerden ari kılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, mal veya hizmete ilişkin her türlü yasal ve sözleşmesel taleplerini Korumalı Alışveriş kapsamındaki haklarından bağımsız olarak doğrudan Alıcı’ya iletebilecek olup bu kapsamda iyzico’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
  m. Kullanıcı, iyzico’nun hizmetlerini yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla, bu şekilde dolaylı olarak kullanılabilecek veya doğrudan yasalara veya ahlaka aykırı olan mal veya hizmetlerin temini amacıyla kullanamaz.
  n. iyzico, işbu Sözleşme ve Hizmet koşullarını dilediği zaman herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler, iyzico tarafından yapılmış olması veya mevzuat kaynaklı olması fark etmeksizin, işbu Sözleşme koşullarında bir değişikliğe sebep olduğu takdirde Kullanıcı’ya ilgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önce değişikliğin kapsamı ve Kullanıcı’nın fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bir bildirim yapılacaktır. Bu kapsamda; Kullanıcı, iyzico tarafından Kullanıcı her türlü kazanım ve bilgilendirmelerinin iyzico Uygulaması veya www.iyzico.com veya iyzico ile paylaştığı bildirim kanalları üzerinden yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bahsi geçen değişikliği kabul etmediği takdirde değişikliği öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapacağı yazılı bildirim ile Sözleşme’yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilecektir. Kullanıcı’nın 30 (otuz) günlük süre içinde fesih hakkını yazılı bir bildirim ile kullanmaması halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Değişikliğe ilişkin fesih hakkında koşullarına ilişkin olarak Mevzuat kapsamında farklı bir süre öngörülmesi halinde, Mevzuat kapsamında öngörülen süre uygulanacaktır. Kullanıcı bu kapsamda iyzico’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
  o. Kullanıcı, işbu Sözleme kapsamında gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin bilgilerin iyzico tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ya da Temsilcileri ile paylaşılabileceğini ve/veya anonim hale getirilerek iyzico tarafından işlenip kullanılabileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, kurum ve kuruluşlar tarafından yürürlükte bulunan düzenlemeler ve mevzuat kapsamında talep edilebilecek bilgi ve belgeleri derhal iyzico’ya ve/veya ilgili kuruma teslim ve ibraz etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  p. iyzico, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenen hizmetlerini bizzat veya Temsilci aracılığı ile vermeye yetkili olup, Mevzuat’ın izin verdiği ölçüde Sözleşme’de yer alan hak ve yetkiler ile sınırlı olmak koşuluyla, iyzico’nun edimleri Temsilci tarafından yerine getirilebilecektir.

  8.2. Korumalı Alışveriş’e İlişkin Hak ve Yükümlülükler

  a. iyzico tarafından Korumalı Alışveriş hizmeti aşağıdaki şart ve koşullarda tüketici sıfatıyla hareket eden Kullanıcı’ya sunulacaktır:

  i. Kullanıcı, bir iyzico üye işyeri olan Alıcı’nın satışa arz ettiği ürünün siparişini verdikten sonra, ürün bedelini iyzico aracılığı ile öder. Ödeme tutarı iyzico tarafından Koruma Hesabı’na transfer olur ve ürün bedelinin işbu hesaba yatırıldığı Kullanıcı’ya ve Alıcı’ya bildirilir.
  ii. Alıcı, ürünü Kullanıcı ödeme yaptıktan sonra ürün listeleme/sergileme esnasında taahhüt ettiği kargo teslim süresine uygun olarak Kullanıcı’nın bildirdiği adrese gönderir ve gönderi bilgilerini Kullanıcı’ya bildirir.
  iii. Alıcı ürünün Kullanıcı’ya teslimini taahhüt ettiği sürede sağlamaz ise sipariş tarihinden itibaren 30 (gün) içinde ya da Alıcı tarafından gönderilen ürünün belirtilen nitelikleri taşımadığı iddiası ile veya 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun bir talep ile teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Kullanıcı, iyzico tarafından kendisine gönderilen Korumalı Alışveriş e-postasında bağlantısı yer alan destek sayfasından talebini ve varsa talebine ilişkin bilgi ve belgeleri iyzico’ya iletir.
  iv. Şikâyetin kendisine iletilmesinin ardından iyzico, koruma hesabında, talep konusu ödeme işlemine ilişkin ödeme tutarı kadar meblağı bloke eder ve en kısa sürede blokaja esas Kullanıcı talebi hakkında Alıcı ile iletişime geçer. Alıcı’nın talebi kabul etmesi veya 3 (üç) iş günü içerisinde talebe ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaması veya belge sunmaması halinde Kullanıcı’dan alım-satım konusu ürünü Alıcı’ya geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Alıcı’ya teslim edilmesi ve Alıcı’nın 3 (üç) iş günü süre içerisinde ürünün iadeye uygun olduğuna yönelik bildirimde bulunması veya bu 3 (üç) iş günlük sürede ürünün kendisine teslim edilmesine rağmen herhangi bir beyanda bulunmaması halinde ödeme tutarı Kullanıcı’ya iade edilir. Kullanıcı’nın talebi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olsa dahi iyzico, tek taraflı vereceği kararı ile ürün bedelini Alıcı’ya aktarmaya ve Kullanıcı’yı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki haklarını kullanmak için gerekli mercilere yönlendirmeye karar verebilir. Bu gibi durumlarda Kullanıcı, Korumalı Alışveriş ile iyzico’nun kendisine herhangi bir hak temini garantisi vermediğini bildiğini, anladığını, iyzico’dan bu sebeple herhangi bir nam altında zarar, ziyan tazmini talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Şikâyetin konusu, satın alınan ürünün teslim edilmemesi ise talebin kendisine iletilmesi sonrası Alıcı, iyzico’ya 3 (üç) iş günü içerisinde geçerli bir kargo bilgisi veya belgesi sunmalıdır. Aksi halde bu sürenin sonunda ödeme tutarı iyzico tarafından Kullanıcı’ya iade edilebilecektir.
  v. Alıcı, Kullanıcı’nın talebini kabul etmemesi halinde talebin haklı olmadığını kanıtlayan kargo teslim tutanağı, sözleşme, fatura veya diğer belgelerini iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu talep ile ilgili talebin reddedilmesi veya talebin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir. Alım-satım işleminin konusu ürüne ilişkin iyzico tarafından Kullanıcı’nın talebi kabul edilmişse, Kullanıcı’dan ürünü Alıcı’ya geri göndermesi ve kargo bilgisini iyzico ile paylaşması istenir. Ürünün Alıcı’ya işbu Sözleşme’nin 8.2.a.iv alt bendinde belirtildiği şekilde teslim edilmesi halinde ödeme tutarı Kullanıcı’ya iade edilir. Eğer Alıcı’nın Kullanıcı tarafından geri gönderilen ürüne dair itirazının bulunması halinde Alıcı, geri gönderilen ürünün iadeye uygun olmadığını kanıtlayan belgelerini 3 (üç) iş günü içerisinde iyzico’ya ibraz edebilir. Belgelerin kendisine ulaşmasının ardından iyzico, 7 (yedi) iş günü içerisinde söz konusu talep ile ilgili talebin reddedilmesi veya talebin kabul edilmesi şeklinde nihai kararını verir.
  vi. iyzico, Kullanıcı ve Alıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün bedelini koruma hesabında tutma hakkına sahiptir.

  b. Aşağıdaki örnekleriyle birlikte iletilen ancak bu örneklerle sınırlı olmayan alım-satımlara ilişkin ödeme işlemleri, Korumalı Alışveriş kapsamında değildir:

  i. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Alıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetler. Örnek: Hisse senedi, kıymetli madenler
  ii. Kullanıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda sipariş üzerine kişiye özel hazırlanan veya tasarlanan ürünler
  iii. Çabuk bozulabilen, hassas veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler.
  iv. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların ürünler. Örnek: İç çamaşırı, kozmetik ürünleri v.b.
  v. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
  vi. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
  vii. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, nakliye, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence, tatil, paket tur veya dinlenme amacıyla sunulan hizmetler
  viii. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi ya da dijital kapsamlı ürünler. Örnek: yazılım, oyun içi ürünler, e-kitap v.b.
  ix. İtiraz süreci sona ermeden, Kullanıcı’nın onayı ile sunulan hizmetler
  x. Emlak ve taşıt satışına dair hizmetler
  xi. Hediye kartı
  xii. İki tacir arasında yapılan veya Kullanıcı’nın bir tüzel veya gerçek kişi tacir olarak yaptığı ve her türlü ticari kullanıma yönelik yapılan alışverişlere ilişkin ödemeler
  xiii. Her türlü hizmet alımı ödemeleri
  xiv. Bireysel olarak veya işletmeler arasında gerçekleşen, herhangi bir ürün alımı teşkil etmeyen para transferi işlemleri
  xv. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında olmayan, alıcı ve satıcının yüz yüze gerçekleştirdiği satışlar
  xvi. Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi varsa koruyucu unsurları açılmış olması halinde kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri
  xvii. İkinci el veya antika özelliği olan ürünler

  c. Kullanıcı, Korumalı Alışveriş hizmetinden faydalanırken iyzico’nun bir tahkim mercii olmadığını, Korumalı Alışveriş’in yalnızca işbu Sözleşme’de düzenlenen kapsam için geçerli olduğunu, Korumalı Alışveriş kapsamında ilettiği talebin bir Harcama İtirazı veya hakem heyeti başvurusu veya yargı yolu olmadığını, talebinin iyzico’nun tek taraflı olarak vereceği kararı ile reddedilebileceğini, iyzico’nun herhangi bir talebin çözümü veya bedel iadesi ile ilgili garanti veya taahhüt vermediğini bildiğini ve her ne sebeple olursa olsun talebinin reddedilmesi veya iadenin gerçekleşmemesi durumunda, iyzico’dan, temsilcilerinden, yöneticilerinden veya çalışanlarından herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını ve her türlü zarar tazmini talebinden ari kılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  8.3 Kart Kullanımına İlişkin Hak ve Yükümlülükler

  a. Kullanıcı kendisine verilen fiziksel Kart veya tanımlanan sanal Kart ile Ödeme Hesabı’na erişebilir, ödeme talimatlarını verebilir, mal ve/veya hizmet alımlarını gerçekleştirebilir, banka ve ATM’lerden nakit çekebilir ve uygulamaya alınacak diğer işlemlerde kullanılabilir. Sanal kartlar sadece fiziksel mağazalarda ve Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca güven damgası almış internet sitelerinde kullanılabilir.
  b. Kartlar’ın kullanımı, takas ve mahsup işlemleri Kanun ile Kanuna bağlı Yönetmelikler ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir. Mevzuat’ta herhangi bir değişiklik olması halinde yapılan değişiklikler yürürlük tarihi itibarıyla uygulanır.
  c. Kullanıcı’nın Kart’ın kullanımından doğan sorumluluğu kartın eline geçtiği veya iyzico tarafından kullanımına izin verilmesi halinde sanal kart bilgilerinin kendisine iletildiği andan itibaren başlar.
  d. Kart’ın, Kart Bilgileri’nin ve Kart’ın kullanılmasına ilişkin kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici diğer yöntemlere dair bilgilerin güvenli bir şekilde korunması, kötü niyetli kullanımın engellenmesi ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınması Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kartın veya Kart Bilgileri’nin kaybedilmesi, çalınması veya Kullanıcı’nın iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin öğrenilmesi halinde Kullanıcı bu durumu derhal telefon ve/veya internet kanalı ile iyzico’ya bildirmek yükümlülüğü altındadır. Bu gibi hallerde, Kullanıcı’nın bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen işlemlerden ilgili yasal sorumluluk saklı olmak üzere hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası)’sına kadar, Kullanıcı sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, kullanıcının ağır ihmali veya kastından kaynaklanması halinde ve gerekli bildirimin yapılmaması halinde bu sınır uygulanmaz.
  e. Kart’ın kullanım süresi Kart’ın üzerinde yazıldığı gibidir. Kullanıcı, Kart’ın son kullanım tarihinin dolması ve Kart’ta bakiye kalması durumunda bu bakiyenin yeni Kart’a aktarılmasını talep edebilir. Bakiye aktarım prosedürüne ilişkin bilgiye iyzico resmi internet sitesinden ( www.iyzico.com ) ulaşılabilir.
  f. Kart’ın yurt dışında kullanımı sonucunda doğacak olan borç ve alacak kayıtları, ilgili uluslararası kart kuruluşu aracılığı ile döviz cinsinden iyzico’ya bildirilir ve harcamalar komisyon ve masraflar dahil olmak üzere, Kullanıcı’nın hesabına kaydedildiği tarihte iyzico’nun Mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlediği döviz satış kuru veya bu tür harcamalar için tespit edilecek aylık ortalama döviz kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilir ve yansıtılır.
  g. Kullanıcı’nın cayma hakkı, Sözleşme’nin kurulduğu tarihte başlar ve Sözleşme’nin kurulmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden kullanılabilir. Kullanıcı cayma hakkına dair talebini Sözleşme’nin kurulmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde iyzico’ya 0216 599 01 00 no’lu Çağrı Merkezi aracılığıyla veya [email protected] adresine e-posta vasıtasıyla iletmesi gereklidir. İlgili mevzuat uyarınca, Kullanıcı bildiriminden itibaren 7 (yedi) gün içinde iyzico tarafından Kart iptali yapılır.
  h. Kart’ın iyzico politikaları veya ilgili mevzuat çerçevesinde amaca uygun kullanılmadığının veya kampanya gibi uygulamaların ya da kart sisteminin suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda iyzico; Kart’ın kullanımı derhal durdurabilir.
  i. Aktivasyon işlemi yapılmayan Kart’ın kayıp, çalıntı veya 3. Taraflarca ele geçirilmesi ve bu sebeple oluşacak tüm zararlara dair sorumluluk tamamen mülkiyeti elinde bulunduran kişiye ait olup, iyzico’nun bu durumdaki kayıp ve zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  8.4 Kart Saklama Hizmeti’ne İlişkin Hak ve Yükümlülükler

  a. iyzico Kart Saklama Hizmeti kapsamında gerekli işlemlerin tamamlanabilmesi için Kullanıcı’nın bir banka veya kredi kartı ile Alıcı nezdinde başarılı bir alışveriş yaparak iyzico tarafından talep edilen ek bilgileri doğru bir şekilde sağlaması gerekmektedir.
  b. Kullanıcı, iyzico hizmetlerini ve Kart’ı Yürürlükteki Mevzuat ve/veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanması ve/veya Kart’ı yasadışı bahis, kumar, internet üzerinden tütün ve tütün mamulleri ile alkol ve +18 hizmet, içerik veya diğer yetişkin içeriklerin internet üzerinden alımını sağlayan işyerlerinde kullanması durumlarında, bu kullanımlardan doğacak tüm hukuki, idari ve/veya cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  c. iyzico; Kullanıcı’nın kişisel verilerini, Kart Bilgisini, Kullanıcı’ya ait iyzico Kart Saklama kullanım ve işlem bilgilerini, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ifa etmek, istatistiki değerlendirmeler yapmak ve Kart Saklama servisinin işletilmesi amacıyla; bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken süreler dahilinde saklayabilir, işleyebilir ve işbu sözleşme ile belirlenen koşullarda veya yasal yükümlülükler uyarınca, Müşteri, Sistem Ortağı, Kart Çıkaran Kuruluş veya resmi kurum ve kuruluşlara iletebilir. Bu kapsamda Kart Saklama hizmetinden yararlanan Kullanıcı, iyzico tarafından tayin edilen doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra iyzico’nun belirlediği Alıcılar nezdinde Kart Saklama hizmeti kapsamında Ödeme İşlemi gerçekleştirebilecektir.
  d. Kullanıcı, Kart Saklama Hizmeti kapsamında Kart Bilgisi’ni girecek olup, iyzico, Kart Saklama hizmeti kapsamında Kullanıcının Kart’ına ilişkin Kart Bilgisi dışında kalan numaralar, amblemler ve sair herhangi bir bilgiyi kendi sistemleri üzerinde saklamayacaktır.
  e. iyzico, Kart Saklama Hizmeti kullanılarak gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgileri anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, iyzico ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına veya resmi makamlara iletebilir.
  f. iyzico, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yetkili makamlardan talep gelmesi halinde kendisinde bulunan Kullanıcı kişisel verilerini, Kart Bilgisini, Kullanıcının iyzico Kart Saklama Hizmeti dahilinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini ilgili makamlara iletecektir.

  8.5 Alışveriş Kredisi’ne İlişkin Hak ve Yükümlülükler

  a. Kullanıcı’nın iyzico ile Öde üzerinden kendisine sunulan ödeme seçenekleri arasında Alışveriş Kredisi ile ödeme seçeneğini seçmesi durumunda Kullanıcı, Kredi Kuruluşu’nun sağladığı ekrana erişim sağlayacak ve bu ekranlarda Kredi Kuruluşu tarafından talep edilen bilgi veya belgeleri sağlamak koşuluyla, Mecra üzerinde satın almak istediği ürün veya hizmetin tutarı kadar Alışveriş Kredisi başvurusunu yapabilecektir. Kullanıcı’nın Alışveriş Kredisi başvurusunun kabul edilmesi akabinde kredi tutarı Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’na tanımlanacak ve eş zamanlı olarak ödeme işlemi gerçekleşecektir.
  b. Kullanıcı’nın Alışveriş Kredisi başvurusuna ilişkin değerlendirme, karar ve eğer olumlu karar çıkması halinde ise kredi tahsisi tamamen Kredi Kuruluşu tarafından ve Kredi Kuruluşu ile Kullanıcı arasında akdedilecek kredi tahsis sözleşmesi hükümlerine göre sağlanacak, bir ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak iyzico, söz konusu kredi tahsis sürecine herhangi bir şekilde taraf olmayacaktır. Bu sebeple Alışveriş Kredisi’nin başvuru, tahsis, geri ödeme ve iadesi gibi tüm süreçleri ile bu süreçlere ilişkin tüm uyuşmazlıklar, Kullanıcı ile Kredi Kuruluşu arasında çözüme kavuşturulacak, iyzico bu süreçlere dahil olmayacak, Alışveriş Kredisi’ne ilişkin Kullanıcı tarafından iletilen talep, öneri veya şikayetler iyzico tarafından Kredi Kuruluşu’na yönlendirilecektir.
  c. Kullanıcı’nın Alışveriş Kredisi kullanmak suretiyle satın aldığı ürünü mevzuata ve Alıcı’nın iade politikasına uygun olarak iade etmesi halinde ürün bedeli Alıcı tarafından iade edilebilecektir. İade edilen tutar Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’na tanımlanacak olup Kullanıcı bu tutarı nakit olarak çekemeyecek, dilerse Kredi Kuruluşu’na iade edebilecek, dilerse de başka ürün veya hizmet alımlarında kullanabilecektir.

  9. HATALI VE YETKİSİZ İŞLEMLER İLE GERİ ÖDEME

  9.1 Hatalı ve Yetkisiz İşlemler

  a. Kullanıcı derhal ve her halükârda ödeme işleminin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (on üç) ay içerisinde yetkisiz veya hatalı işlem bildiriminde bulunarak ilgili işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Kullanıcı’nın bu talebinin iyzico tarafından uygun bulunması halinde ilgili işlem bedeli Alıcı’ya aktarılmayarak doğrudan Kullanıcı’ya iade edilecek, bildirim anında işlem bedeli Alıcı’ya aktarılmış ise iyzico ilgili tutarların Alıcı’dan iadesini talep ederek, ödeme işleminin Alıcı tarafından iade edilen tutarının Kullanıcı’ya aktarılmasını sağlayacaktır.
  b. Kullanıcı, kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması veya kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması hallerinde Madde 8.1.g’de düzenlenen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmezse, yetkilendirmediği ödeme işleminden doğan zararın 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) tutarındaki kısmından sorumlu olacak, bildirimden sonra gerçekleşen yetkisiz Ödeme İşlemleri’nden sorumlu olmayacaktır.
  c. iyzico, Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin yetkili kişi olmadığı veya ilgili kişinin işlemin gerçekleşmesi için rızasının bulunmadığı ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yetkisiz işlemin varlığına ilişkin şüphe/şüphelerinin oluşması halinde; Kullanıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyerek işbu şüphenin varlığını teyit eder verilerin tespiti halinde ödemeyi kabul etmeme hakkını saklı tutar. Kullanıcı bu durumda herhangi bir talep hakkının söz konusu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  d. Kullanıcı, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması ve Madde 8.1.g’deki bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın ve işbu yetkisiz işleme dair tazminat taleplerinin tamamından sorumlu olacaktır.

  9.2 Ödeme İşlemi’nin Gerçekleştirilmemesi veya Hatalı Gerçekleştirilmesi

  a. iyzico Kullanıcı’nın Ödeme Emri’nin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden Kullanıcı’ya karşı sorumludur. Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının Ödeme Tutarı’nı aldığı hususunun iyzico tarafından ispatlanması halinde, iyzico hiçbir surette ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamayacaktır.
  b. iyzico, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeksizin Kullanıcı’ya iade eder ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı’nı eski durumuna getirir.
  c. iyzico, Kullanıcı adına gelen ödemelere ilişkin olarak, Ödeme İşlemi tutarını derhal Kullanıcı hesabına aktararak, Kullanıcı’nın kullanımına hazır hale getirir.
  d. Ödeme Emri’nin Kullanıcı konumunda olan Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği hallerde, iyzico, Ödeme Emri’nin Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden Alıcı’ya karşı sorumludur. iyzico, Ödeme İşlemi tutarının Alıcı’nın ödeme hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Alıcı’nın Ödeme Hesabı’na aktararak kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür. iyzico’nun, Ödeme İşlemi tutarının Alıcı’ya ait Ödeme Hesabı’na başarı ile aktarıldığını, Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz. iyzico, talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemini tespit eder ve sonucunu Alıcı’ya bildirir.

  9.3 iyzico Kart Haricindeki İşlemlere dair Harcama İtirazları’nda Sorumluluk

  a. Kullanıcı tarafından bir banka, kredi kartı, ön ödemeli kart ile Elektronik Para ihracı talebinde bulunulması veya Ödeme İşlemi yapılması üzerine gerçekleşen işlemlere dair söz konusu kartların hamilleri tarafından ilgili kart Banka’sına Harcama İtirazı iletilebilir.
  b. Harcama İtirazı iletilmesi ile ilgili banka, kredi kartı veya ön ödemeli kart hamilinin geri ödeme talep etmesi nedeniyle iyzico’nun bir üçüncü şahsa veya kart hamiline geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması veya Sistem Ortağı nezdinde sözleşmesel yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Kullanıcı’ya rücu edilecek ve Kullanıcı tarafından iyzico’nun ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. iyzico’nun bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Kullanıcı’nın Ödeme Hesabı’ndan mahsup etme hakkı saklıdır.
  c. Bu durumda iyzico tarafından geri ödeme taleplerinin değerlendirilmesi 45 (kırk beş̧) ile 180 (yüz seksen) gün arası sürebilir. Belirtilen işbu süreler; Uluslararası kart kuruluşlarının kuralları ve prosedürleri ile işleme ilişkin ürün türü, işlemin gerçekleştirilme yeri ve şekli, ilgili banka kartı veya kredi kartının işlemde fiziksel olarak kullanılıp kullanılmadığına göre değişkenlik gösterebilecektir.

  10. ÖDEME ARACINI KULLANIMA KAPATMA

  iyzico, bir Ödeme Aracı’nın hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda Ödeme Aracı’nı derhal kullanıma kapatır ve diğer mevzuatta yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında kullanıma kapatma gerekçesi konusunda Kullanıcı’yı bilgilendirir. iyzico, Ödeme Aracı’nın kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, Kullanıcı’nın onayını almak kaydıyla Ödeme Aracı’nı kullanıma açar.

  11. ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ VE ÇÖZÜMÜ

  Kullanıcı iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetlerini ad-soyad bilgisi ve iyzico Hesabı’na ait kullanıcı numarası ile aşağıda belirtilen şekilde iyzico’ya başvurabilir. Sözleşme’nin kapsamına giren konulara ilişkin tüm şikâyet ve itirazları iyzico’nun 0216 599 01 00 numaralı Çağrı Merkezi’ne ulaşarak veya [email protected] adresine e-posta yolu ile iletebilecektir.

  Kullanıcılar, iyzico’nun sunduğu hizmetlerden kaynaklı olarak kullanıcının yaşadığı, bireysel nitelik taşıyan, dolayısıyla ticari faaliyet kapsamına girmeyen ihtilaf konularında iyzico’ya, uyuşmazlığa konu işlem veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde yazılı başvuru gerçekleştirebilirler. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde; yanıtlanmamışsa yanıt verilmesi gereken 20 (yirmi) günlük sürenin bitiminden itibaren, kullanıcının başvurusu olumsuz yanıtlanmış veya verilen yanıt kullanıcı tarafından yeterli bulunmaz ise, kullanıcının yanıt tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (“TÖDEB”) Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik uyarınca konuyla ilgili TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne https://todeb.org.tr/hakemheyetibasvuruformu/ internet sitesi başvurma hakkı bulunmaktadır. Ayrıca Kullanıcılar’ın iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikayetleri yönünden İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru hakkı saklıdır.

  12. ÖDEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PARA BİRİMİ

  iyzico tarafından Kullanıcılar’a sunulan ve işbu Sözleşme’de düzenlenen ödeme işlemlerine konu hizmetler, Ödeme Aracı’nın izin verdiği para birimleri ile gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, Kullanıcılar’ın ödeme hizmetlerini gerçekleştirmesinde kullandıkları para birimlerine ilişkin, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da belirlenen düzenlemeler esastır. Ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin olarak bilgi iyzico tarafından verilecektir. Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacak olup, Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanacaktır.

  13. ÜCRETLER

  a. İşbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerle ile ilgili Kullanıcı’nın iyzico’ya ödemesi gereken ücretler, EK-1’de yer alan ve işbu Sözleşme’nin de eki ve ayrılmaz parçası niteliğindeki olan Ücret Bilgilendirme Listesi’nde yer almaktadır.
  b. Kullanıcı, kullanım ve hizmet bedellerine ilişkin EK-1 sayfasında yer alan fiyatlandırmaları kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, iyzico’nun fiyatlandırmalarda tek taraflı değişiklik yapma hakkının her daim saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  c. Kullanıcı, iyzico hizmetleri yoluyla Alıcı’dan satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsilatına ilişkin koşulların Alıcı tarafından belirlendiğini ve bu hususta iyzico’nun herhangi bir yetki veya sorumluluğunun söz konusu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’ye konu ücret ödemeleri, Türk Lirası cinsinden yapılacaktır.

  14. FİKRİ MÜLKİYET

  “iyzico.com”, “iyzico”, “iyzico korumalı alışveriş”, “korumalı alışveriş”, “iyzico ile Öde” ve iyzico Hizmetlerine ilişkin diğer tüm URL’ler, logolar ve ticari markalar iyzico’nun tescilli ticari markalarıdır. Kullanıcı, iyzico’nun önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Ayrıca tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar iyzico’nun hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. Kullanıcı, iyzico’nun önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. iyzico web sitesindeki ve iyzico web sitesine ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, iyzico Hizmetleri, iyzico Hizmetlerine ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerikler iyzico’nun özel mülkiyetindedir. İyzico, işbu kavramlar üzerinde münhasıran hak sahibidir.

  15. KULLANICININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

  Kullanıcı, iyzico’ya ait internet sitesi, ödeme formu, işyeri, ofis veya mevcut olması halinde iyzico’nun Temsilcilerinde doldurmuş olduğu sair formlar, elektronik olarak doldurduğu iletişim formları, işbu Sözleşme dahil olmak üzere çevrimiçi kanallar üzerinden iyzico ile yapmış veya onaylamış olduğu yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden iyzico’ya göndermiş olduğu elektronik posta, faks veya mektup gibi araçlar ile her türlü bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan iyzico ile yapmış olduğu görüşmelerde paylaştığı bilgi ve belgeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığı kişisel veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli şekillerde iyzico’ya aktarılan tüm kişisel verilerin iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresinde ilan edilmiş iyzico Gizlilik & Kişisel Veri Politikası’nın en güncel halinde düzenlendiği şekilde, kısmen veya tamamen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 1. ve 2. Maddelerine uygun olarak toplandığını, iyzico tarafından sunulan ödeme hizmetlerinin ve iş faaliyetlerinin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama ve reklamını yapmak, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetler hakkında kullanıcı memnuniyetini tespit, talep ve şikayetleri yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerini yapmak, bilgi güvenliği süreçlerini planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, iyzico operasyonlarının güvenliğini temin etmek, iyzico ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ya da tüzel kişilerin hukuki, teknik veya ticari iş güvenliğini sağlamak, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, iyzico politika ve prosedürlerinin gereklerini yerine getirmek gibi amaçlarla KVKK’nun 5. ve 6. Maddeleri uyarınca belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebileceği hususunda işbu Sözleşme’yi okuyarak onaylamak suretiyle bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca, kimlik, iletişim, kullanıcı işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem ve uyum, fiziksel mekan, güvenlik, pazarlama bilgileri ve sair tüm kişisel verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesi, toplanan kişisel verilerin, yukarıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere amaçlar doğrultusunda iyzico tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iyzico’nun ilgili iş birimleri tarafından gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan iştirakleri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, denetçileri, hizmet sağlayıcıları, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla KVKK’ nın 8. Ve 9. Maddeleri uyarınca belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılması ve aktarılması hususlarında işbu Sözleşme’yi okuyarak onaylamak suretiyle bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  16. HATA VE ZARAR SORUMLULUĞU

  iyzico, sadece işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Kullanıcı tarafından neden olunan ancak bunlarla sınırlı olmayan sair zararlardan sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, ödeme işleminin gerçekleştirilememesinden veya ödeme işleminde kendi kusuru dışında meydana gelen sorunlardan/eksiklerden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

  17. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ

  a. İşbu Sözleşme Madde 1’de belirtilen şekilde Kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecek olup, işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
  b. Taraflar, 1 (bir) ay öncesinden yapacağı yazılı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir neden göstermeksizin feshedebilecektir.
  c. Taraflar’dan birinin sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ihlalin düzeltilmesine ilişkin olarak karşı Tarafça iletilen yazılı talebe rağmen ilgili ihlalin 1 (bir) hafta içerisinde düzeltilmemesi halinde, işbu Sözleşme yazılı talep gönderen Tarafça yazılı olarak iletilecek bir ihbarla derhal tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.
  d. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme uyarınca sunulan hizmet/hizmetleri yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullandığının veya yasalara veya ahlaka aykırı mal veya hizmet temin ettiğinin tespit edilmesi halinde işbu Sözleşme iyzico tarafından derhal herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir. Ayrıca, Kullanıcı; Kullanıcı’nın işbu faaliyeti sebebiyle iyzico’nun karşı karşıya kalacağı tüm zararları ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  e. iyzico’nun Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme iyzico’ya herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın iyzico tarafından yapılan bildirime istinaden derhal feshedilebilecektir. Kullanıcı, bu fesih nedeniyle iyzico’dan tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  f. iyzico hileli veya yetkisiz kullanım şüphesinin söz konusu olduğu hallerde Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya sunduğu hizmetleri derhal askıya alabilecek, Kullanıcı’ya sağlanmış olan Ödeme Aracı’nı derhal kullanıma kapatabilecektir. Bu durumda iyzico (Mevzuat’ta bilgi verilmesini engelleyici düzenlemeler bulunması veya güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin varlığı dışında) Kullanıcı’yı bilgilendirecek ve askıya alınma sebebi ortadan kalktığında hizmetleri ve Ödeme Aracı’nı yeniden Kullanıcı’nın kullanımına sunacaktır. iyzico ayrıca Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı faaliyetleri sebebiyle de; aykırı faaliyetler giderilene kadar Servis’i askıya alabilecektir.
  g. Taraflar, işbu Sözleşme’nin sona erdiği hallerde, 9., 18. ve 19. maddelerinin, işbu maddelerde öngörülen süreler sona erinceye kadar Sözleşme sona erse/yürürlükten kaldırılırsa dahi yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  18. GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

  Kullanıcı, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde iyzico’dan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek iyzico’nun yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde iyzico’nun bilcümle maddi ve manevi tazminat hakkı saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

  19. İYZİCO’NUN HAPİS, TAKAS VE MAHSUP HAKKI

  Kullanıcı, iyzico’nun, grup şirketlerinin veya iştiraklerinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan alacaklarının tahsilini temin amacı ile kendisine ait bulunan ve ileride bulunabilecek olan bilcümle alacak, elektronik para ve ödeme hesabı üzerinde herhangi bir ihbara gerek olmaksızın, iyzico‘nun takas, mahsup ve hapis hakkının olduğunu, bunların öncelikle iyzico’ya rehinli olduğunu ve iyzico‘nun kendisinden olan hak ve/veya alacaklarını, bu haklarını kullanmak suretiyle tahsile yetkili olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

  20. MÜCBİR SEBEP
  Taraflar’ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terör eylemleri, pandemi, doğal afetler, yangın, grev ve lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

  21. MUHTELİF HÜKÜMLER
  a. İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
  b. Kullanıcı, iyzico’nun yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
  c. İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Hizmete ilişkin her türlü ihtilafta Kullanıcı’nın yazılı olarak veya görüşmelerin kayıt altına alındığı telefonla iletişim adresi olarak bildirmiş olduğu faks numarasından, e-posta adresinden, KEP (Kayıtlı ElektronK Posta) adresinden ve GSM numarasından göndermiş olduğu iletiler ile beraber iyzico’nun kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.
  d. iyzico’nun işbu Sözleşme kapsamında belirtilen adresi ile kayıt sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen adres Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, herhangi bir adres değişikliği karşı Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli addedilecektir. İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe Sözleşme uyarınca yapılacak tüm bildirimler yazılı veya elektronik olarak iletilebilir. iyzico, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yönelik yapacağı bildirimleri Sözleşme’de belirtilen zamanlarda Kullanıcı’nın kayıt sırasında bildirdiği adresine iletilecek e-posta aracılığıyla yapacaktır.
  e. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bir Tarafça ihlaline karşın diğer Taraf’ın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer Taraf’ın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer Taraf müteakip ihlal hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın ilgili Tarafça süresinde kullanılmaması veya gecikmeli olarak kullanılması, hak sahibi Taraf’ın söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez.
  f. İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.
  g. Kullanıcı’nın iyzico hizmetlerinden faydalanabilmesi için kullanabileceği cihazlardan, akıllı telefonların Android 7 ve üstü; IOS 13 ve üstü sistemlere sahip olması, internet tarayıcılarının ise asgari Chrome için 90 üstü, Safari için 12 üstü, Firefox için 100 üstü, Edge için 100 üstü veya Opera için 90 üstü sistemlere sahip olması gerekmektedir.
  22. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ
  İşbu Sözleşme 22 maddeden ibaret olup, Taraflar arasında elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

  Bu Sözleşme ve ekleri 17.04.2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

  EK-1 Ücret Bilgilendirme Listesi
  EK-2 iyzico Mobil Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi
  EK-3 iyzico Yan Hizmetler Sözleşmesi

iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.
 • Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sokak No: 3 İç Kapı No: 10 Üsküdar İstanbul
 • [email protected]
 • +90 216 599 01 00
  7/24 canlı telefon ve iyzico mobil uygulaması üzerinden chat desteği
 • Ticari Sicil No: 867612
 • Vergi No: Üsküdar VD. 4830343157
 • Mersis No: 0483034315700019
 • Denetleyici Merci
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) - Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No: 10 06050 Ulus Altındağ Ankara 0312 507 50 00